Elämän kestävä Äänekoski -hanke

Ympäristöministeriö on myöntänyt rahoituksen Elämän kestävä Äänekoski − Reilun kiertotalouden vaikutukset hiilijalanjälkeen -hankkeelle, jonka tavoitteena on saada ilmastotyö pysyväksi osaksi Äänekosken kaupungin kaikkea toimintaa. Hankkeen kohderyhmänä on koko kaupunki. Hankkeen ajankohta on 1.9.2022-31.12.2023.
Ympäristöministeriön logo

Hankkeen tavoitteena on integroida ilmasto- ja kiertotaloustyö pysyväksi osaksi kunnan toimintaa

Hankkeessa jalkautetaan Äänekosken kaupungin laatimaa ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tiekarttaa niiltä osin, jotka ovat vaikuttavimpia ja mahdollista toteuttaa haettavalla hankerahoituksella. Hanke jalkautetaan osaksi kaupungin johtamisen järjestelmää ja kaikkea toimintaa neuvonnalla, osallistumisella toimialojen palavereihin, järjestämällä työpajoja, koulutuksia ja tekemällä yhteistyösopimuksia. Hankkeessa on tavoitteena kehittää organisaation sisäistä ilmasto- ja kiertotaloustyötä vahvistamalla HINKU-työryhmän toimintaa ja ottamalla käyttöön ilmastokoordinaattorin malli.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta: kestävän liikkumisen edistäminen ja yhteistyön vahvistaminen ilmastotavoitteissa, joita edistetään osavaiheittain. Hankkeen tavotteista, toiminnasta ja tuloksista viestitään kaupungin eri viestintäkanavissa sekä ulkoisille sidosryhmille. Viestintää toteutetaan yhteistyössä Äänekosken kaupungin viestintäasiantuntijan kanssa. Tärkeimmät kohderyhmät ovat kunnanjohto, henkilöstö, päättäjät, asukkaat, yrittäjät, muut kunnat sekä ilmastoverkostot (esim. HINKU, kestävä kaupunki, YMPYRÄKS). 

Hankkeessa tehtävät toimenpiteet on jaettu viiteen osavaiheeseen: 

 1. osavaihe

Ensimmäisen osavaiheen aikana laaditaan kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma, joka sisältää mm. selvityksen Äänekosken kevyen liikenteen väylien kehittämistarpeista. Alkukartoituksessa selvitetään nykytila, kootaan yhteen kaupungilta aikaisemmissa hankkeissa syntynyt materiaali, hankitaan puuttuva aineisto ja tehdään kysely kaupunkiorganisaation työntekijöiden, asukkaiden ja alueen yritysten asenteista sekä tarpeista kestävään liikkumiseen kehittämiseen liittyen.

Välittömät vaikutukset: Saadaan tarpeelliset tiedot kerättyä kehittämissuunnitelmaa varten. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma edesauttaa MAL-kuntaa saamaan valtion avustusta kevyen liikenteen verkoston kehittämiseen.

2. osavaihe

Toisessa osavaiheessa kestävän liikkumisen esitetään valmistunut kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma päättäjille. Joukkoliikenteen kampanjasuunnitelmaa laajennetaan, parannetaan liityntäpysäköinnin mahdollisuuksia ja selvitetään henkilöstön käyttöön tarkoitetun yhteiskäyttösähköauton kustannustehokkuutta. Jatketaan edellisessä hankkeessa aloitettua henkilöstön pyöräilyn edistämistä.

Välittömät vaikutukset: Päättäjät saavat selkeän kuvan kävelyn ja pyöräilyn nykytilanteesta Äänekoskella, sen kehittämistarpeista sekä paremmat valmiudet kestävän liikkumisen edistämiseen päätöksenteossa ja talousarviota laadittaessa. Kestävän liikkumisen edistämisellä saavutetaan päästövähennyksiä, tehokkaampaa tilankäyttöä, terveyshyötyjä, ympäristöetuja, taloudellisia hyötyjä, aikasäästöä ja liikenneturvallisuuden parantumista.

3. osavaihe 

Kolmannessa osavaiheessa vakiinnutetaan Äänekosken kaupungille ilmasto- ja kiertotalouskoordinaattorin malli, joka koordinoi hankkeeseen valittujen ilmasto- ja kiertotaloustoimenpiteiden aloittamista toimialojen kanssa. Keskeisiä tavoitteita ovat organisaation yhteistyön vahvistaminen ilmastotavoitteissa, kestävän liikkumisen edistäminen ja kestävän kehityksen huomioiminen maankäytössä ja rakentamisessa. Hankkeessa tullaan esittämään päättäjille ilmasto- ja kiertotaloustoimenpiteillä saavutettavista päästövähennyksistä ja kustannussäästöistä sekä perehdytetään päättäjiä ilmastotyöhön. Osavaiheen aikana edistetään ja vahvistetaan HINKU-työryhmän ja ekotukihenkilötoiminnan toimintaa.

Välittömät vaikutukset: Toimenpiteiden toteuttamisen edistäminen, kustannus- ja energiasäästöt, luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä luonnonvarojen kestävän käytön lisääminen.

4. osavaihe

Neljäs osavaihe on sidosryhmäyhteistyön osavaihe, jossa otetaan käyttöön ilmastovahtipalvelu kaupungille ja sitä käytetään työkaluna kiertotalous- ja ilmastoviestinnässä sekä raportoinnissa. Viedään viestinnän ja esimerkin avulla Hinkua eteenpäin naapurikunnissa ja muissa samankokoisissa kunnissa. Jatketaan kiertotalous- ja ilmastoyhteistyötä naapurikuntien kanssa. Tehdään yhteistyötä Business Äänekosken kanssa yritysten kiertotalous- ja ilmastoyhteistyön tiivistämisessä alueella (Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto YMPYRÄKS).

Välittömät vaikutukset: Tietämys ilmasto- ja kiertotalousratkaisujen soveltuvuudesta ja toimivuudesta paranee, alueellinen sitoutuminen ilmastotyöhön paranee, kaupungin ja naapurikuntien ilmasto- ja kiertotalousyhteistyö vahvistuvat, kustannus- ja energiasäästöt, päästövähennykset, kiertotalouden työllisyyden vahvistuminen, ilmastotietoisuuden kasvaminen ja ilmastoahdistuksen väheneminen, kaupungin ja naapurikuntien elinvoimaisuuden parantuminen sekä sidosryhmäverkostojen vahvistuminen.

5. osavaihe

Viidennessä osavaiheessa raportoidaan ja viestitään hankkeen tuloksista. Raportti sisältää hankkeen keskeiset tulokset ja ne kustannussäästöt, jotka luovat rahoituspohjan pienessä ja keskisuuressa kunnassa tarvittavalle ilmastotyön henkilöresurssille. Tavoitteena on strategian mukaisesti hiilineutraaliuden ja kiertotalouden parantamien sekä osallisuuden edistäminen sekä ilmasto- ja kiertotaloustyön mallin henkilöstöresurssin huomioiminen talousarviossa.

Välittömät vaikutukset: Tietoisuuden lisääminen, vakiinnutetaan ilmastokoordinaation malli Äänekosken kaupungille, pienten ja keskisuurten kuntien kustannustehokkaan ilmastotyön mallin jakaminen. 

Hankkeen vaikuttavuus

Äänekoskella suurimmat päästöt syntyvät liikkumisesta ja kiinteistöistä, joiden päästöjen vähentämistä tullaan edistämään hankkeen avulla. Hankkeella on pitkäkantoisia ja merkittäviä vaikutuksia kunnan päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi hanke lisää ympäristö- ja ilmastotietoutta laajemmin. Tavoitteena on integroida ilmasto- ja kiertotaloustyö pysyväksi osaksi kunnan toimintaa ja sitouttaa johto, toimialat sekä päättäjät ilmasto- ja kiertotaloustavoitteisiin. Tavoitteena on, että hankkeessa tuotetut tiedot luovat perustan pysyvän ilmastoresurssin palkkaamiseksi kaupungille.

Lue lisää hankkeesta: Äänekosken kaupungin tiedote 9.6.2022

Lisätietoja: 

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen
0400 893 683
hanna.ahonen@aanekoski.fi