Puuta vai muuta -hanke

Kuvassa Puuta vai muuta -hankkeen sekä Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen logot sekä mahdollistajien logot.
Äänekosken kylien yhteinen Puuta vai muuta -hanke on julkaissut kylien viljelystä poistuneiden peltojen kyläsuunnitelmat (linkki). Hanke on tehnyt pioneerityötä, kun viljelystä poistuneet peltoheitot on huomioitu hiilensidonnassa ja niiden sijainti kylien maisemallisesti arvokkailla alueilla on otettu erityisesti huomioon. Julkaisuun on saatu mukaan asiantuntijoiden tekstejä muun muassa eri tukimuodoista, maiseman- ja luonnonhoidosta, metsitystuesta, luonnon keruutuotteista ja niiden käytöstä. Lisäksi esitellään Äänekosken kylien tärkeitä maisemakohteita kuvien, karttojen ja tekstien avulla. Hanke on edistänyt yhteisöllisyyttä ja kylien välistä yhteistyötä sekä lisännyt kiinnostusta omasta kotiseudusta ja ympäristöstä. Tutustu Keski - Suomen maaseudun -sivuilla (Leader Keski - Suomi) innostavaan Puuta vai muuta -hanketarinaan.

Hanketoimet tukevat kylien monimuotoista toimintaa

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • lisätä hiilinieluja ja edistää luonnon monimuotoisuutta
  • suunnitella metsitys niin, että kylien maisema säilyy tai kohenee
  • aktiivisen peltoviljelyn edellytykset säilyvät tai paranevat
  • hyödyntää valtion määräaikainen metsitystuki niin, että alueen maisema, virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus paranevat
  • löytää muita lisäarvoa tuovia hyödyntämistapoja ja maanomistajien tavoitteita tukevaa käyttöä esim. kulttuurimaiseman säilyttäminen ja ennallistaminen, erilaisten luonnontuotteiden keruualueen tai laidunalueen perustaminen vaihtoehtona metsitykselle. 
  • hankkeessa löydetyt uudet toimintamallit ovat monistettavissa ja hyödynnettävissä laajasti myös muissa kunnissa.

Maanomistajia kannustetaan mukaan kylämaisemien kohentamiseen ja hiilensidontaan

Valtion väliaikaisella metsitystuella on mahdollista istuttaa puuntaimia käytöstä poistuneille peltolohkoille hiilensidonnan lisäämiseksi. Osa ylijäämäpelloista ei sovellu puunkasvatukseen metsitystukiehtojen takia tai niitä ei haluta metsittää. Puuta vai muuta -hankkeessa maanomistajilla on mahdollisuus etsiä näille alueille muunlaisia, heidän omia tavoitteitaan tukevia käyttömuotoja. Mukaan lähteminen on ollut maanomistajille vapaaehtoista.

Hankkeessa halutaan tukea maanomistajia ja rohkaistaan katsomaan uusin silmin tulevaisuuteen. Tarkoituksena on koota Äänekosken alueelta kyläkohtaisesti tiedot EU-tukien ulkopuolella olevista peltolohkoista ja tehdä niistä kartta maanomistajien käyttöön. Samalla laaditaan ylijäämäpeltojen käytön kyläsuunnitelmat, joiden tavoitteena on parantaa viljelymahdollisuuksia ja huomioida kylien paikalliset maisema-arvot.

Äänekosken kaupunki on liittynyt Hiilineutraalisuutta tavoittelevien kuntien (HINKU) verkostoon. Kaupungilla on käynnissä kehityshanke ”Vihreä Uusiutuva Äänekoski”, jonka tavoitteena on osallistaa asukkaat ilmasto- ja ympäristötyöhön. Viljelemättömien peltojen valjastaminen hiilinieluiksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi tukee tätä tavoitetta.

Kaikki Äänekosken kylät mukana hankkeessa

Puuta vai muuta-hankkeen toteuttaa Äänekosken kylien muodostama kyläparlamentti. Äänekosken kaupunki on hankkeen omistaja ja tärkein yhteistyökumppani. Hankkeen hakijana on Saarikkaan kyläyhdistys, joka myös koordinoi hanketta. Hankkeen projektipäällikkönä toimii agrologi (YAMK) Paula Häyrinen.

Puuta vai muuta -hankkeen toteutusaika on 1.4.2021 - 30.4.2022. Hanke toteutetaan yhteistyössä kylien, kaupungin, alueen maanomistajien, Metsäkeskuksen ja ProAgrian kanssa. Hankkeen budjetti on 50 000 euroa, ja rahoitus on saatu EU:n maaseuturahastosta Leader Viisarin kautta.

Kylien nuoria on työllistetty hankkeeseen tietojen kerääjinä

Hanketta on esitelty kylillä vuonna 2021 esittelytilaisuuksissa, ja koottu kyliltä henkilöitä niin kutsuttuihin kylätyöryhmiin, joiden tehtävänä on ollut kerätä oman kylänsä alueelta tiedot viljelystä poistuneista peltolohkoista ja olla yhteydessä maanomistajiin vuoden 2021 aikana. Kylätyöryhmien työskentelyssä ovat apuna olleet kyliltä palkatut kymmenen nuorta, jotka koulutettiin hankkeen aikana karttapalvelun käyttöön ja tietojen keruuseen. Kertyneiden tietojen pohjalta on alkuvuoden 2022 aikana laadittu viljelystä poistuneiden peltojen kyläsuunnitelmat (linkki) ja koostettu nettikartta.

Äänekosken viljelystä poistuneiden peltojen kyläsuunnitelmat -julkaisu ja nettikartta.

Huoli viljelymaisemien säilymisestä

Puuta vai muuta -hankkeen alkusysäyksenä on ollut kylien tarve saada tietoa, mitä voidaan tehdä pelloilla, jotka eivät ole enää viljelyksessä eivätkä EU-tukien piirissä. On myös huoli viljelymaisemien ja olemassa olevien peltojen säilymisestä. Uusien käyttötapojen löytäminen voi lisätä luonnon monimuotoisuutta ja mahdollistaa uusia näköaloja maaseudun yrittäjyydelle

Peltoaukeat ovat monelle kylälle keskeinen maisemaelementti. Kylätieltä avautuvat luonnoltaan ja kulttuuriympäristöltään vaihtelevat viljelymaisemat vaikuttavat kylien viihtyisyyteen ja vetovoimaan ja ovat kylien käyntikortteja. Peltojen säilyminen viljeltyinä on parasta maisemanhoitoa.

Pellot ja avarat kylämaisemat ovat syntyneet edellisten sukupolvien työllä, jota voimme kunnioittaa vaalimalla ja kehittämällä viljelymaisemia ja niihin liittyviä kulttuuriarvoja. Tarpeen vaatiessa myös ylijäämäpellot ovat otettavissa uudelleen viljelyyn, kun niiden tuottavuudesta pidetään huolta. Näin ne jäävät jälkipolvien käyttöön.

Kuvassa nuorta koivikkoa viljelykäytöstä poistuneella peltolohkolla. Taustalla näkyy vanha, harmaantunut lato. Toisessa kuvassa asuttua, avointa ja vehreää Saarikkaan kylämaisemaa.

Alla linkit Kylien kuulumiset -tapahtumassa 15.7.2021 esitettyyn hankevideoon sekä tilaisuuden esittelymateriaaliin.

Puuta vai muuta -hankkeen esittelyvideo (linkki).
Kylien kuulumiset -esittelymateriaali (linkki).    

Lisätietoa Puuta vai muuta -hankkeesta antavat:

Paula Häyrinen
projektipäällikkö Puuta vai muuta -hanke

Johanna Arho-Forsblom
puheenjohtaja Saarikkaan kyläyhdistys
045 8090 253

Matti Hämäläinen
puheenjohtaja Kyläparlamentti
0400 592 399

Hanketapahtumia:
27.4.2022 Leader Keski - Suomi / Keski - Suomen maaseutu: Puuta vai muuta -hanketarina (linkki
30.3.2022 Äänekosken viljelystä poistuneiden peltojen kyläsuunnitelmat (linkki)
30.3.2022 Pikkukaupunkilainen: Puuta vai muuta -hanke nostaa esiin kylien maisemia (linkki
17.3.2022 Puuta vai muuta -kyläsuunnitelmien nettikartta (linkki)
9.12.2021 Kyläilta Koivisto (linkki)
3.12.2021 Kyläilta Konginkangas (linkki)
30.11.2021 Kyläilta Sumiainen (linkki)
24.11.2021 Kyläillat -tiedote: Vaihtoehtoja pellon käyttöön - puuta vai muuta? (linkki
30.9.2021 ÄKS: Pötyä pöytään ja hiiltä nielemään (linkki)
11.9.2021 Hanke-esittelyä Äänekoski Äksön goes green -tapahtumassa 
20. - 21.8.2021 Paikallinen kestävyys IlmastoTorilla 
15.7.2021 Kylien kuulumiset -tapahtuman kutsu (linkki)
13.7.2021 Sisis: Nyt vaalitaan kylien maisemia (linkki)
14.5.2021 Puuta vai muuta – maatalouskäytöstä poistuneiden peltojen kyläsuunnitelmat Äänekoskella -hanke on lähtökuopissaan (linkki)

Julkaistu 14.6.2021

Muokattu 11.10.2022