Puuta vai muuta -hanke

Äänekoskella etsitään vaihtoehtoisia hyödyntämistapoja viljelystä poistuneille pelloille
Äänekosken kyläyhdistysten yhteisessä Puuta vai muuta -kehityshankkeessa laaditaan alueen ylijäämäpeltojen käytön kyläsuunnitelmat. Uudessa maaseuturahoitteisessa hankkeessa etsitään vaihtoehtoja ja uusia tapoja lisätä hiilinieluja maatalouskäytöstä poistuneille peltoalueille.
Elinvoimainen peltoviljely on edellytyksenä kylämaisemien säilymiselle. Valtio tavoittelee viljelystä poistuneille joutomaille lisää hiilensidontaa ja tukee niiden metsittämistä väliaikaisella tuella. Joutoalueiden metsitys tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että peltoviljelyn edellytykset säilyvät hyvinä, kylämaisemat kohenevat ja kylien viihtyisyys ja vetovoima paranevat.

Suunnittelu- ja toteutustavoitteet mahdollistavat monipuolista toimintaa

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • lisätä hiilinieluja ja edistää luonnon monimuotoisuutta
  • suunnitella metsitys niin, että kylien maisema säilyy tai kohenee
  • aktiivisen peltoviljelyn edellytykset säilyvät tai paranevat
  • hyödyntää valtion määräaikainen metsitystuki niin, että alueen maisema, virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus paranevat
  • löytää muita lisäarvoa tuovia hyödyntämistapoja ja maanomistajien tavoitteita tukevaa käyttöä esim. kulttuurimaiseman säilyttäminen ja ennallistaminen, erilaisten luonnontuotteiden keruualueen tai laidunalueen perustaminen vaihtoehtona metsitykselle. 
  • hankkeessa löydetyt uudet toimintamallit ovat monistettavissa ja hyödynnettävissä laajasti myös muissa kunnissa.

Maanomistajia kannustetaan mukaan kylämaisemien kohentamiseen ja hiilensidontaan

Osa ylijäämäpelloista ei sovellu puunkasvatukseen metsitystukiehtojen takia tai niitä ei haluta metsittää. Puuta vai muuta -hankkeessa maanomistajilla on mahdollisuus etsiä näille alueille muunlaisia, heidän omia tavoitteitaan tukevia käyttömuotoja. Mukaan lähteminen on täysin vapaaehtoista ja suunnittelu maanomistajalle maksutonta.

Hankkeessa halutaan tukea maanomistajia ja rohkaistaan katsomaan uusin silmin tulevaisuuteen. Tarkoituksena on koota Äänekosken alueelta kyläkohtaisesti tiedot EU-tukien ulkopuolella olevista peltolohkoista ja tehdä niistä kartta maanomistajien käyttöön. Samalla laaditaan ylijäämäpeltojen käytön kyläsuunnitelmat, joiden tavoitteena on parantaa viljelymahdollisuuksia ja huomioida kylien paikalliset maisema-arvot

Maanomistajat voivat halutessaan luovuttaa viljelystä poistuneiden peltolohkojensa tiedot perustettavan Peltopankki osuuskunnan tietovarannoksi. Kylien kokoamat tiedot peltoalueista ja erilaisista käyttömahdollisuuksista tallennetaan Peltopankkiin, joka hallinnoi ja turvaa maanomistajien tiedot ja koordinoi peltojen mahdollisia uusia käyttötapoja tulevaisuudessa.

Äänekosken kaupunki on liittynyt Hiilineutraalisuutta tavoittelevien kuntien (HINKU) verkostoon. Kaupungilla on käynnissä kehityshanke ”Vihreä Uusiutuva Äänekoski”, jonka tavoitteena on osallistaa asukkaat ilmasto- ja ympäristötyöhön. Viljelemättömien peltojen valjastaminen hiilinieluiksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi tukee tätä tavoitetta.

Kuvassa vihreä Puuta ja muuta -hankkeen logo talo, puu ja peltomaiseman yhdistelmänä sekä Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen lehtilogo.

Kaikki kylät haastetaan osallistumaan hankkeeseen

Puuta vai muuta-hankkeen toteuttaa Äänekosken kylien muodostama kyläparlamentti. Äänekosken kaupunki on hankkeen omistaja ja tärkein yhteistyökumppani. Hankkeen hakijana on Saarikkaan kyläyhdistys, joka myös koordinoi hanketta. Hankkeen projektipäällikkönä toimii agrologi (YAMK) Paula Häyrinen

Hanke on saanut myönteisen päätöksen Keski-Suomen Ely-keskuksesta 21.5.2021. Puuta vai muuta -hankkeen toteutusaika on 1.4. – 31.12.2021. Hanke toteutetaan yhteistyössä kylien, kaupungin, alueen maanomistajien, Metsäkeskuksen ja ProAgrian kanssa. Hankkeen budjetti on 50 000 euroa, ja rahoitus on saatu Leader Viisarin kautta. Leader-rahoitus tulee EU:n maaseuturahaston lisäksi valtiolta ja omalta kunnalta. Hankkeessa EU-rahoituksen osuus on 16 800 euroa, talkootyön osuus on 10 000 euroa, ja rahoituksen loppuosa koostuu kunnan ja valtion rahoitusosuudesta

Kylien nuoria työllistetään hankkeeseen tietojen kerääjinä

Hanke on edennyt toukokuun aikana talkoiden merkeissä, kun hankkeen valmistelijat ovat esitelleet hanketta eri kylille. Esittelytilaisuuksissa on koottu kyliltä henkilöitä niin kutsuttuihin kylätyöryhmiin, joiden tehtävänä on kerätä oman kylänsä alueelta tiedot viljelystä poistuneista peltolohkoista ja olla yhteydessä maanomistajiin. Kylätyöryhmien työskentelyssä ovat apuna kyliltä palkatut nuoret, jotka näin saavat kesän aikana tutustua karttapalvelun käyttöön ja tietojen keruuseen. Nuorten tukena toimivat kylien yhdyshenkilöt sekä hankkeen projektipäällikkö. Kertyneiden tietojen pohjalta laaditaan viljelystä poistuneiden peltojen kyläsuunnitelmat. Nuorten koulutus tehtävään alkaa kesäkuun alkupuolella ja siitä tiedotetaan tehtävään hakeneille nuorille erikseen.

Huoli viljelymaisemien säilymisestä

Puuta vai muuta -hankkeen alkusysäyksenä on ollut kylien tarve saada tietoa, mitä voidaan tehdä pelloilla, jotka eivät ole enää viljelyksessä eivätkä EU-tukien piirissä. On myös huoli viljelymaisemien ja olemassa olevien peltojen säilymisestä. Uusien käyttötapojen löytäminen voi lisätä luonnon monimuotoisuutta ja mahdollistaa uusia näköaloja maaseudun yrittäjyydelle

Peltoaukeat ovat monelle kylälle keskeinen maisemaelementti. Kylätieltä avautuvat luonnoltaan ja kulttuuriympäristöltään vaihtelevat viljelymaisemat vaikuttavat kylien viihtyisyyteen ja vetovoimaan

Pellot ja avarat kylämaisemat ovat syntyneet edellisten sukupolvien työllä, jota voimme kunnioittaa vaalimalla ja kehittämällä viljelymaisemia ja niihin liittyviä kulttuuriarvoja. Tarpeen vaatiessa myös ylijäämäpellot ovat otettavissa uudelleen viljelyyn, kun niiden tuottavuudesta pidetään huolta. Näin ne jäävät jälkipolvien käyttöön.

Kuvassa nuorta koivikkoa viljelykäytöstä poistuneella peltolohkolla. Taustalla näkyy vanha, harmaantunut lato. Toisessa kuvassa asuttua, avointa ja vehreää Saarikkaan kylämaisemaa.

Kylien kuulumiset -tapahtumassa 15.7.2021 joukko kiinnostuneita asukkaita seurasi esittelyä hankkeen tavoitteista sekä viimeisimmistä tapahtumista. Tilaisuudessa julkistettiin myös kylänuorten tekemä hanketta esittelevä video. Alla linkit videoon sekä tilaisuuden esittelymateriaaliin.

Puuta vai muuta -hankkeen esittelyvideo (linkki).
Kylien kuulumiset -esittelymateriaali (linkki).    

Lisätietoa Puuta vai muuta -hankkeesta antavat:

Paula Häyrinen
projektipäällikkö Puuta vai muuta -hanke
puuta.muuta@gmail.com
041 3141 693

Johanna Arho-Forsblom
puheenjohtaja Saarikkaan kyläyhdistys
045 8090 253

Matti Hämäläinen
puheenjohtaja Kyläparlamentti
0400 592 399

Hankkeessa tapahtuu:
9.12.2021 Kyläilta Koivisto (linkki)
3.12.2021 Kyläilta Konginkangas (linkki)
30.11.2021 Kyläilta Sumiainen (linkki)
24.11.2021 Kyläillat -tiedote: Vaihtoehtoja pellon käyttöön - puuta vai muuta? (linkki
30.9.2021 ÄKS: Pötyä pöytään ja hiiltä nielemään (linkki)
11.9.2021 Hanke-esittelyä Äänekoski Äksön goes green -tapahtumassa (linkki)
20. - 21.8.2021 Paikallinen kestävyys IlmastoTorilla (linkki)
15.7.2021 Kylien kuulumiset -tapahtuman kutsu (linkki)
13.7.2021 Sisis: Nyt vaalitaan kylien maisemia (linkki)
14.5.2021 Puuta vai muuta – maatalouskäytöstä poistuneiden peltojen kyläsuunnitelmat Äänekoskella -hanke on lähtökuopissaan (linkki)

Julkaistu 14.6.2021

Muokattu 7.1.2022