Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta hoitaa tehtävät, jotka kuuluvat sen toimialaan sosiaalialan ja terveystoimen lainsäädännön nojalla.

Terveydenhuollon tehtäväalue käsittää kansanterveystyön, jossa tehtävänä on huolehtia ihmiseen kohdistuvasta terveyden- ja sairaanhoidosta, kuntoutuksesta ja niiden tarvitsemista erityistoiminnoista sekä mielenterveyspalveluista.

Sosiaalitoimen tehtäväalue käsittää sosiaaliavustusten ja sosiaalipalvelujen järjestämisen sisältäen mm. lastensuojelun, aikuissosiaalityön, vammaispalvelun, vanhuspalvelut ja päihdehuollon sekä ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen. Lisäksi toimialue sisältää kotouttamisen palvelut.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

  1. toimii sosiaalihuoltolaissa, lastensuojelulaissa, terveydenhuoltolaissa (lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa) ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettuna toimielimenä;
  2. päättää toimialaa koskevassa lainsäädännössä ja sen perusteella annetuissa alemman asteisissa määräyksissä ja ohjeissa säädetyistä asioista;
  3. päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista ja viranhaltijain päätettävien maksujen perusteista;
  4. päättää viranomaisille annettavista lausunnoista siltä osin kuin sitä ei ole siirretty viranhaltijoille; ja
  5. päättää yleisistä periaatteista toimialaansa kuuluvien palvelujen ostamisesta ja myymisestä muiden kuntien, kuntayhtymien, yksityisten sekä muiden palvelutuottajien ja kaupungin välillä.

Lautakunnan esittelijänä toimii vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Kojo.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 23.8.2021-31.5.2023 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Paula Forsgrén Jenni Pajari
Simo Holopainen Jemo Kettunen
Jaakko Korhonen Tero Rantaniva
Rolf Nyholm Juha Hyötyläinen
Anniina Ojajärvi Michelle Seppälä
Mari Paananen Tuula Pölkki
Kauko Pasanen Erkki Pönkänen
Anna-Riitta Pentinpuro Miia Kauro
Marke Tuominen Marja Kolari

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Rolf Nyholm ja varapuheenjohtajana Mari Paananen.

Yhteystiedot (pdf)

Muokattu 20.12.2021