Lastensuojelu

Lastensuojelutyön tarkoituksena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lasta, nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa ja asua omassa kodissaan. 

Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina perheen tukemisessa ovat esimerkiksi neuvola, päivähoito, koulu ja nuorisotyö.

Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori voi itse vaarantaa hyvinvointiaan esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäynnin tai tekemällä rikoksia.

Huoli lapsesta?

Pyynnön sosiaalihuollon tarpeen arvioinnista ja lastensuojeluilmoituksen vastaanottaa Äänekoskella lapsiperheiden palveluohjaaja, puhelin 0400 115 651. Voit myös aina kysyä ennakkoon neuvoa palveluohjaajalta, jos olet epävarma asiasta. 

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Jokaisella kuntalaisella on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus tuen tarpeen arviointiin. Sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja arvioi tuen tarpeen kiireellisyyden ja aloittaa tarvittaessa palvelutarpeen arvioinnin. Arvioinnissa selvitetään perheen elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi tehdään sekä lastensuojeluasioissa että silloin, kun arvioidaan muiden palveluiden tarvetta.

Sosiaalipalveluilla edistetään sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Lisätietoja sosiaalipalveluista löytyy sosiaalihuoltolaista (11 §) ja Sosiaalihuoltolain soveltamisoppaasta.

Velvollisuus yhteydenottoon

Sosiaalihuoltolaki 35 §

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kelan tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydentilastaan tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta on tehtävä viipymättä salassapitosäännösten estämättä.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua ja tukea neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös palveluohjaajalta, sosiaalityöntekijältä, lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Lapsi, nuori tai perhe voi myös saada tukihenkilön tai -perheen. Tarvittaessa perhe ohjautuu palvelutarpeen arvioinnin perusteella lastensuojelun palveluihin.

Lastensuojeluilmoitus

Myös lastensuojeluilmoitus on pyyntö selvittää lapsen tilanne.

Voit ottaa yhteyttä aina, kun sinulla herää huoli oman lapsesi tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista. Myös lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä ilmoituksen tekemiseksi, jos hän kokee turvattomuutta. Yksityishenkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen nimettömänä

Lastensuojelulaki 25 §

Ilmoitusvelvollisen on lastensuojeluilmoituksen lisäksi tehtävä ilmoitus poliisille silloin, kun hän epäilee lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta tai pahoinpitelyrikosta.

Lisätietoja sekä ohjausta ja neuvontaa lastensuojeluasioissa antaa lastensuojelun palveluohjaaja. 

VOIKUKKIA -vertaistukiryhmä sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhemmille

Rekisteritietojen tarkastuslomakkeet

Yhteystiedot

Henkilöstön tavoittaa työntekijöiden omista puhelinnumeroista, varmimmin puhelinaikana. Jos olet epävarma kehen ottaa yhteyttä, soita ensin lapsiperheitten palveluohjaajalle.

Äänekosken sosiaalitoimisto
PL 24
44100 Äänekoski
Käyntiosoite: Torikatu 6 B 3.krs, 44100 Äänekoski

Palvelutarpeen arviointitiimi:

  • lapsiperheitten palveluohjaaja Päivi Sikiö 0400 115 651
  • sosiaalityöntekijä Minna Pekkarinen 0400 115 407
  • sosiaaliohjaaja Oskari Kivelä 040 593 0826

Lastensuojelu

  • vs. sosiaalityöntekijä Merja Hänninen 040 524 5441
  • vs. sosiaalityöntekijä Seija Koskinen 040 523 0735
  • sosiaalityöntekijä Sari Lampinen 040 552 7510
  • vs. sosiaalityöntekijä Tiina Rutanen 040 615 2412
  • sosiaaliohjaaja Anne-Marie Peura 040 529 5838
  • lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Pauliina Palovaara 040 654 5748

Sosiaalityön johtaja Raija Kojo 040 571 4138

Lastenvalvoja 

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o) 

Muokattu 22.11.2021