Terveysaseman vaihtaminen

Terveydenhuoltolaki on laajentanut asteittain kansalaisen vapautta valita hoitopaikkansa julkisessa terveydenhuollossa:
  • 1.5.2011 alkaen on ollut oikeus valita terveysasema oman kunnan sisällä sekä oikeus valita erikoissairaanhoidon yksikkö erityisvastuualueen sisällä
  • 1.1.2014 alkaen oikeus laajeni valita terveysasema kaikista Manner-Suomen terveysasemista sekä oikeus valita erikoissairaanhoidon yksikkö valtakunnallisesti yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa

Mitä kansalaisen tulee tietää?

Kansalainen voi valita oman terveysasemansa kaikista Manner-Suomen julkisista terveysasemista. Vaihto koskee kaikkia kiireettömiä lääkäreiden, hoitajien ja hammaslääkäreiden palveluita, myös reseptien uusimisia sekä fysioterapiapalveluita. Valinnanvapaus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää myöskään kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle. Kiireellisissä tapauksissa kansalainen voi edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja. Kun kansalainen on vaihtanut terveysaseman, hän pysyy sen asiakkaana, kunnes ilmoittaa uudesta vaihdosta. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella kerran vuodessa.

Pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella, esimerkiksi kesämökillä, oleskelevat henkilöt voivat saada hoitosuunnitelmansa mukaista hoitoa myös väliaikaisen asuinkuntansa terveysasemalla. Tätä varten tarvitaan omalla terveysasemalla laadittu hoitosuunnitelma ja kirjallinen ilmoitus sekä vakituisen että oleskelupaikkakunnan terveysasemille.

Jos haluat vaihtaa oman terveysasemasi pysyvästi:

  • Toimita kirjallinen ilmoitus terveysasemasi pysyvästä vaihtamisesta sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemalle vähintään kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä.

    Lomakkeen
    terveysaseman vaihtoon voit tulostaa www-sivuilta. Kaikista perheenjäsenistä on laadittava erilliset ilmoitukset. Ilmoituksen alaikäisten lasten terveysaseman vaihdosta voi tehdä vain paperisena, postitettavana versiona.
  • Voit vaihtaa terveysasemaa kerran vuodessa. Nyt tekemäsi ilmoituksen perusteella kaikki perusterveydenhuollon kiireettömät palvelut siirtyvät uudelle valitsemallesi terveysasemalle niin pitkäksi aikaa, kunnes teet uuden ilmoituksen (aikaisintaan vuoden kuluttua mahdollista). Terveysaseman vaihto perustuu kansalaisen omaan ilmoitukseen eikä siitä ei tehdä erikseen viranomaispäätöstä.

Jos tarvitset väliaikaisesti hoitoa vakituisen asuinkuntasi ulkopuolella (tilapäinen terveysaseman vaihto:

  • Tarvitset vakituisen asuinkuntasi terveysasemalla laaditun hoitosuunnitelman. Vastuu sairauden kokonaishoidosta säilyy vakituisella terveysasemallasi.
  • Toimita kirjallinen ilmoitus terveysaseman tilapäisestä vaihtamisesta sekä vakituisen että oleskelu-paikkakuntasi terveysasemille vähintään kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä.

Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa:

Kansalainen voi valita entistä vapaammin myös erikoissairaanhoidon yksikön. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa. Hoitava lääkäri tekee päätöksen erikoissairaanhoidon tarpeesta ja arvioi, minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee. Erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lääkärin tai hammaslääkärin lähete. Julkisen sairaalan potilaaksi voi hakeutua terveyskeskuksen, sairaalan, työterveyshuollon tai yksityisen lääkärin lähetteellä. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa. Kiireellistä hoitoa äkillisessä sairastapauksessa jokainen saa asuinkunnastaan riippumatta lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus potilaan hoitamiseen.

Kiireettömään hoitoon hakeutuminen ulkomaille:

Potilas voi hakea EU-asetuksen 883/2204 nojalla Kelan kautta etukäteismaksusitoumuksen hoitoon EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. Kela hankkii tällöin lääketieteellisen hoidonperusteselvittelyn julkiselta terveydenhuollolta, käytännössä ensisijaisesti asuinalueen erikoissairaanhoidon yksiköltä. Samalla Kela pyytää selvityksen siitä, voidaanko hoitoa muutoin Suomessa järjestää hoitotakuusäännösten puitteissa. Annettavalla maksusitoumuksella voidaan määritellä etukäteen myös hoitoon liittyviä erityisiä korvattavia matkakustannuksia. Mikäli potilas hakeutuu omaehtoisesti hoitoon ulkomaille, hän maksaa matkakustannukset itse. Jälkikäteen haettava Kela-korvaus on samansuuruinen, kuin jos potilas olisi käyttänyt Suomessa yksityistä terveydenhuoltoa ja kustannukset korvataan samansuuruisena kuin lähimpään verrannolliseen hoitopaikkaan Suomessa. Lisätietoa ulkomaille hoitoon hakeutumisesta saa Kelan perustamasta keskitetystä yksiköstä: www.kela.fi/yhteyspiste

KELA-korvaus:

Potilaan valitessa hoitopaikan oman kuntansa ulkopuolelta, Kela voi myöntää matkakorvausta enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta henkilö voisi tarvitsemansa hoidon tosiasiallisesti saada.

Ilmoituslomake:

Kiireettömän hoitopaikan vaihtaminen -ilmoituslomake

Lisää tietoa hoitopaikan valinnanvapaudesta saat osoitteista:

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/terveyspalvelut/valinnanvapaus
tai
http://www.stm.fi/hoitopaikan_valinta

Muokattu 19.8.2020