Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Vammaispalvelut

Arjen tuen vanhus-, vammais-, mielenterveys- ja päihdepalveluiden neuvonta- ja asiakasohjausnumeroon 040 646 3859 voi soittaa arkisin klo 9.00 - 12.00.

Puhelimessa annetaan yleistä neuvontaa, tukea ja ohjausta sekä ajantasaista tietoa Arjen tuen palveluista. Voit olla yhteydessä neuvontapuhelimeen, mikäli sinulla on huolta omasta tai läheisesi hyvinvoinnista tai arjessa selviytymisestä tai tarvitset neuvoja tukien ja etuuksien hakemisessa. Neuvonnan tehtävänä on alustavan palvelutarpeen selvittäminen ja tiedottaminen alueen palveluista asiakkaan tilanteessa. Tarvittaessa asiasi ohjataan eteenpäin asiakasohjaustiimille, joka ottaa sinuun yhteyttä palvelutarpeen arvioimiseksi. Yhteydenotto, joka johtaa palvelutarpeen arviointiin, kirjataan asiakastietojärjestelmään.

Jos olet jo Arjen tuen palvelujen piirissä, otathan yhteyttä omaan palveluohjaajaan.  

Kehitysvammaisten nuorten asumisesta ja palveluista selvitys Äänekoskella

Lisätietoa vammaispalveluista palveluohjaajalta: 040 523 6010

Vammaisuuden perusteella vaikeavammaiselle henkilölle järjestetään kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, tulkkipalvelut, päivätoiminta, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma on kunnan sosiaaliviranomaisten ja asiakkaan kanssa yhdessä laadittu suunnitelma, johon kirjataan ne avun, tuen ja kuntoutuksen muodot, joita perhe tai aikuinen asiakas tarvitsee selviytyäkseen arjesta. Palvelusuunnitelman laadinta käynnistyy ottamalla yhteyttä vammaispalvelujen palveluohjaajaan.

Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle vamman kannalta välttämättömät asunnon muutostyöt. Korvattavia muutostöitä ovat mm. kynnysten poisto sekä WC- ja pesutilojen rakentamis- ja muutostyöt.

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle vamman kannalta välttämättömien asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kohtuulliset kustannukset. Korvattavia laitteita ja välineitä ovat mm. kuulovammaisten hälytyslaitteet.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtainen apu voidaan järjestää niin, että vaikeavammainen palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan. Kunta korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkakustannukset. Henkilökohtaista apua järjestetään henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi päivittäisistä toiminnoista suoriutuakseen tarvitsee toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti. Mutta, jos henkilön avun ja avustamisen tarve perustuu pääasiassa hoitoon, hoivaan tai valvontaan, apu järjestetään pääosin muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta.

Kuljetuspalvelut

Henkilöllä on oikeus saada vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, jos: hänellä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja hän ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Matkoja myönnetään tarpeen mukaan asioimiseen, virkistykseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä opiskeluun ja työssäkäyntiin.

Hakemuksen lisäksi mukaan tulee liittää fysioterapeutin toimintakykyarviointi hakijasta. Lisätietoja kuljetuspalvelusta saa vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä. Kuljetuspalvelua haetaan erillisellä hakemuslomakkeella.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi käyttää Äänekosken kaupungin ja lähikuntien alueella. Kuljetuksen hinta vastaa linja-autoliikenteen taksoja. Kuljetuksessa voi olla tarvittaessa saattaja mukana.

Sote-matkojen keskitetty välitys- ja kuljetuspalvelu aloittaa 1.6.2021 Keski-Suomessa, asiakkaat tilaavat kuljetuksen uudesta numerosta

Keski-Suomen Matkojenyhdistyskeskuksen esite (pdf)

Palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukaan kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle palveluasumisen, kun henkilö tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi, kuten koti- ja ateriapalvelun.

Palveluasumista voidaan järjestää esimerkiksi palvelutaloissa, mutta palveluasuminen voidaan järjestää myös kotiin riittävien tukipalveluiden ja asunnon muutostöiden avulla.

Lisätietoja palveluasumisesta saa vammaispalvelujen palveluvastaavalta.

Kotirannan palvelutalo

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada korvausta sellaisten koneiden ja laitteiden hankintakustannuksiin, joita hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Korvaukset koneista ja laitteista ovat vammaispalvelulain mukaan harkinnanvaraisia. Äänekosken kaupungilla tuki on kohdennettu ensisijaisesti vaikeavammaisille henkilöille. Korvaus on yleensä puolet hankintahinnasta.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen henkilön toimintakyvyn edistäminen sekä hänen ja hänen perheensä tukeminen. Sopeutumisvalmennus on vammaispalvelulain mukaan harkinnanvaraista. Pääsääntöisesti Kela myöntää tukea sopeutumisvalmennuskursseille.

Tulkkipalvelut

Tulkkipalvelut ovat siirtyneet vuonna 2010 Kelan järjestämisvastuulle. 

Vammaispalveluohje

Lomakkeita (pdf):

Yhteystiedot:

Vs. palveluohjaaja Anu Nurminen
Hämeentie 1, 44100 Äänekoski
040 523 6010

Vammaispalveluiden palveluvastaava Mirva Vesimäki
Hämeentie 1, 44100 Äänekoski
040 571 6363

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hyvaks.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassapidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa.  

Tietosuojavaltuutetun ohje sähköpostin käytöstä sosiaalihuollossa (pdf)

Muokattu 29.12.2022