Asiakasareenassa tehdään työ näkyväksi - asiakkaan ääni kuulluksi

Arjen tuen mielenterveys- ja päihdetyöntekijät ovat yhdessä menossa kohti avoimempaa työn kehittämistä. Tukiasumisen tiimin, Tukipilarin ja Dynamon asiakkaille, päättäjille ja vertaisohjaajille tarkoitetut asiakas areenat aloitettiin syksyllä 2018

Äänekosken kaupungin Arjen tuen mielenterveys- ja päihdepalveluissa panostetaan asiakaslähtöiseen tulevaisuuteen.  Haluamme edistää asiakkaiden osallisuutta palvelujen sisällön suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa sekä seurannassa. Toukokuussa 2018 teimme kyselyn halukkaista osallistujista ja iloksemme halukkaita oli useita, joten lähtökohtaisesti yritimme joukosta löytää mahdollisimman laajaa näkemystä omaavia ihmisiä.

Yhteistyöpäivissä paneudutaan asiakkaiden ajatuksiin ja kokemuksiin. Päivissä on mahdollisuus kehittämiseen ja vuorovaikutukseen palvelujen järjestäjien kanssa.  Tavoitteena on kokoontua säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.  Päivistä kirjaamme muistion, joka ohjautuu toiminnan kehittämiseksi meidän tiimien käyttöön, perusturvan ja arjen tuen palveluista vastaaville.

Areenan järjestäjinä toimii jokaisesta työyksiköstä työntekijöitä, joilla on tärkeä rooli viedä päivän antia eteenpäin.

Mikko Heinonen tukipilarin sairaanhoitaja, Paolo Corveleyn päihdehoitaja, Toni Puukka sijainen -opiskelija TUAS, Marika Uusitalo toiminnasta vastaava ohjaaja, Sari Laitinen ja Mirja Remonen Dynamon ohjaajat ja Mira Ojansivu Tukiasumisen tiimin ohjaaja.

Kahden ensimmäisen päivän sisältö keskittyi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen palvelujen laatusuosituksiin. Seuraavassa joitakin ajatuksia, mitä päivässä nousi esiin.

Asiakkaan osallisuus ja oikeudet; Ryhmissä keskusteltiin mm. tasa-arvoisuudesta sekä hyväksytyksi tulemisen tunteesta, joita sanat osallisuus ja osallistuminen herättivät. Keskusteltiin vastuullisuudesta itseä ja tekemistään kohtaan.Osallistuminen Asiakasareenaan on esimerkki siitä, että tulee kuulluksi, kohdatuksi tasavertaisena ja tärkeänä henkilönä.

Yhteisöllisyys; Yhteisön merkitys kuntoutumis- ja toipumisprosessissa; Yhteisöt nähtiin hyvinvoinnin ylläpitäjinä, mahdollisuus tunteiden läpikäymiseen turvallisessa yhteisössä, ihmisten kohtaamiseen, vertaistukea ja kokemus kuulua johonkin. Yhteisöllisyyden tavoitteena, että toipumisen myötä on mahdollista luoda uusia yhteisöjä.

Osaava henkilöstö; Henkilöstön taito ottaa asiakas huomioon juuri sellaisena kuin hän on. Pidettiin tärkeänä, että asiakkaan asioihin perehdytään etukäteen ennen käynnille tuloa. Erilaisuutta pidettiin rikkautena.  Työntekijöiden tilanneharkintaa pidettiin ammattitaidon osana, jota arvostetaan. Myös luottamussuhteen saamisesta ja sen arvostamisesta syntyi keskustelua.

Asiakkaiden ja vertaisohjaajien ajatuksia päivistä

  • Hyvää ja rakentavaa keskustelua. Toive siitä, että kaupungin lautakunnat ovat kuulolla ja viesti menee perille. Kaikki tulivat kuulluiksi haluamallaan tavalla.
  • Olen saanut olla osallisena kaupunkimme arjen tuen mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitopolkuja pohtivassa ja kehittävässä työryhmässä.
  • Keskityimme pienryhmissä kukin omaan osa-alueeseemme ja lopuksi tulokset vedettiin yhteen. Koin toimintatavan paitsi tehokkaaksi, myös varsin palkitsevaksi; uskon jokaisen ryhmäläisen löytäneen uutta tietoa oman jaksamisensa tueksi.
  • Vuorovaikutus ohjaajien ja ryhmäläisten kesken oli avointa, kuuntelevaa ja kunnioittavaa.
  • Arjen tuki sananmukaisesti tukee arjessa, sen kaikilla osa-alueilla terveydenhuollosta aina talousasioiden asianmukaiseen hoitamiseen. Luotettavan ja omistautuvan henkilöstönsä myötä.
  • Yhteistyöpäivä on hyvä jo ajatuksena, näin saadaan asiakkaan näkemys mukaan esim. palveluiden kehittämiseen
  • Jäi hyvä fiilis yhteistapaamisesta, ollaan ikään kuin samalla viivalla
  • Odotukset päiville; sitoutuneisuutta, jotta saadaan tuloksia aikaiseksi
  • Lisää yhteistyötä muiden tahojen kanssa

https://www.aanekoski.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/arjen-tuen-mielenterveys-ja-paihdepalvelut

Muokattu 26.6.2019