Asumisessa syntyvien lietteiden seurantarekisterin käyttöönotto Äänekoskella

Asumisessa syntyvät lietteet kuuluvat jätelain (646/2011) mukaan kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Jätelain (646/2011) § 143 nojalla jätehuoltoviranomaisen tulee ylläpitää rekisteriä, jonne merkitään tiedot kiinteistöittäisestä jätteidenkuljetuksesta.

Jätehuoltoviranomainen ottaa vuoden 2021 aikana käyttöön asumisesta syntyvien lietteiden seurantarekisterin Äänekosken kunnan alueella. Tämän seurantarekisterin tiimoilta tehdään kevään 2021 aikana selvitystyötä siitä, millaisia jätevesien käsittelyjärjestelmiä vakituisessa sekä vapaa-ajan asumisessa olevilla kiinteistöillä on.

Selvitystyön päätyttyä ja rekisterin valmistuttua, rekisterin avulla seurataan sako- ja umpikaivojen tyhjennysvelvollisuuden toteutumista. Rekisteri on tarkoitettu myös lietekuljetusten toimivuuden seuraamiseen ja valvontaan.

Jätevesien asianmukainen käsittely sekä lietesäiliöiden tyhjennysvelvoitteet koskevat vakituisessa asumisessa olevia kiinteistöjä sekä vapaa-ajan kiinteistöjä.

Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennysvelvoitteet

Asumisessa syntyviä lietteitä ovat saostus- ja umpikaivojen lietteet, pienpuhdistamoiden lietteet sekä muut niihin rinnastettavissa olevat lietteet. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että liete poistetaan säiliöstä riittävän usein jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjetta noudattaen.

  • Saostussäiliöt ja pienpuhdistamoiden lietteet tulee tyhjentää vuosittain
  • Umpikaivojen pinta tulee tarkistaa vuosittain ja tyhjentää tarvittaessa

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksistä vastaa kiinteistön haltija tilaamalla tyhjennyksen haluamaltaan kuljetusyrittäjältä. Kuljetusyrittäjän tulee olla ELY-keskuksen myöntämä lupa jätteidenkuljettamiseen. Kuljetusyrittäjällä on velvollisuus täyttää jokaisesta tyhjennyskerrasta jätelain edellyttämä siirtoasiakirja, joka tulee luovuttaa jätteen vastaanottajalle (jätevedenpuhdistamolle).

Jätelautakunta on listannut verkkosivuilleen luvalliset kuljetusyrittäjät.

  • www.saarijarvi.fi > Asuminen ja ympäristö > Jätehuolto > Haja-asutusalueen jätevedet

Tyhjennysvälin pidentäminen

Mikäli kiinteistöllä syntyvän jäteveden määrä jää vähäiseksi, kiinteistön haltijalla on mahdollisuus jätehuoltomääräysten mukaisesti poiketa lietesäiliöiden tyhjennysvälivelvoitteesta.

Saostussäiliöiden pisin mahdollinen tyhjennysväli voi olla kuitenkin korkeintaan kolme vuotta. Pidennettyä tyhjennysväliä haetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta.

Lietteen omatoiminen käsittely

Maatalouden harjoittajat voivat hakea asumisen lietteiden omatoimiseen käsittelyyn lupaa jätehuoltoviranomaiselta. Jätehuoltomääräykset (§ 35) sallivat saostus- ja umpisäiliölietteen omatoimisen pienimuotoisen käsittelyn ja hyödyntämisen lannoitustarkoituksessa omassa hallinnassa ja viljelyksessä olevalla pellolla. Lisätietoa saat jätehuoltoviranomaiselta.

Vapaa-ajan kiinteistöt

Kuivakäymälästä syntyvä jäte tulee kompostoida kiinteistöllä suljetussa asianmukaisessa kompostissa. Kuivakäymäläjätettä saa kompostoida vain tarkoitukseen sopivassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostissa. Kompostia on sijoitettava siten, että siitä ei aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Kompostia ei saa sijoittaa 10 metriä lähemmäs kaivoa eikä ilman naapurin suostumusta 4 metriä lähemmäksi tontin rajaa.

Kompostoidun käymäläjätteen voi käyttää lannoitteena puutarhassa. Mikäli käytössä on nesteen ja kiinteän aineksen erotteleva kuivakäymälä, voidaan myös neste hyödyntää laimennettuna puutarhassa. Ulosteperäistä jätettä tulee kuitenkin kompostoida vähintään yksi vuosi ennen sen käyttöä.

Kompostikäymälässä voi käsitellä myös vapaa-ajan kiinteistöllä syntyvät pienet määrät biojätettä, jolloin erillistä kompostia tai biojäteastiaa ei välttämättä tarvita.

Kantovedellisestä kiinteistöstä on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle.

Laskutus

Kaikilta kiinteistöiltä, joilla on jokin tyhjennettävä saostus- tai umpisäiliö, peritään lieteperusmaksu. Lieteperusmaksulla katetaan lietehuollosta aiheutuvat viranomaiskulut, rekisterin ylläpito, seuranta ja neuvonta. Mikäli kiinteistö kuuluu viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on kantovesi, lieteperusmaksu on aiheeton.  Lieteperusmaksu vakituisilla kiinteistöillä on 7,44 €/vuosi ja vapaa-ajan kiinteistöiltä 4,96 €/vuosi (Hinnat sis. alv 24 %).

Lisätietoja      

Sydän-Suomen jätelautakunta
Jäteasiainvalmistelija
044 459 8702
jateinfo@saarijarvi.fi

Muokattu 25.3.2021