Kaatumisen ennaltaehkäisy

Ikäihmisten kaatumisen ennaltaehkäisyssä on tärkeää kiinnittää huomio terveellisiin elämäntapoihin sekä turvalliseen kotiympäristöön.

Liukkaiden kelien saapuessa onkin hyvä aika muistutella millaisilla keinoilla yleisesti kaatumiset ovat ennaltaehkäistävissä. Suurimpaan osaan vaaratekijöistä voidaan puuttua ja etenkin iäkkäiden ihmisten kohdalla kaatumisia voidaan ennaltaehkäistä puuttumalla yksilöllisiin vaaratekijöihin. Eniten kaatumisia esiintyy ikääntyneistä yli 75- vuotiailla. Heistä neljä viidestä tarvitsee kaatumisen jälkeen kodin ulkopuolista hoitoa. Suurin osa yli 65- vuotiaiden kaatumisista sattuu kotiympäristössä. On olemassa useita tekijöitä, jotka lisäävät merkittävästi alttiutta kaatumiselle ja luonnollisesti tekijät vaikuttavat toisiinsa niin, että yhdessä ne voivat lisätä vaaraa entisestään.

Mitkä asiat lisäävät alttiutta kaatumiselle? Erilaiset sairaudet sekä etenkin useat samanaikaiset lääkitykset voivat aiheuttaa esimerkiksi huimausta ja tasapaino ongelmia. Yleisesti toiminta- tai liikuntakyvyn heikentyminen sekä lihasvoiman aleneminen lisäävät riskiä kaatumiselle. Näöstä kannattaa huolehtia, sillä sen heikkeneminen hankaloittaa ympäristön ja esteiden havainnointia. Näkökyky on myös oleellinen tasapainonsäätelyssä ja sen avulla voidaan kompensoida muiden asennonhallintaan osallistuvien aistien heikkenemistä. Kodista voi löytyä erilaisia vaaranpaikkoja, kuten mattojen reunat sekä ahtaat kulkuväylät, joihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Kaatumisriskiä lisäävät myös huono ravitsemus, nestevajaus sekä alkoholin käyttö. Huono ravitsemus ja nestevajaus voivat näyttäytyä huimauksena, sekavuutena, väsymyksenä sekä heikentyneenä suorituskykynä. Alkoholin käyttöä tulisi rajoittaa, sillä se heikentää tarkkaavaisuutta, reaktiokykyä ja tasapainon hallintaa.

Kuinka kaatumisia voidaan ennaltaehkäistä? Kodin vaaranpaikat kannattaa poistaa, matot sekä huonekalut tulisi siirtää pois kulkuväyliltä. Mikäli kodissa on tarvetta tehdä turvallisuuden vuoksi muutostöitä voi esimerkiksi Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojaa Jukka Lampea pyytää ilmaiselle kotikäynnille, jolloin yhdessä pystytään arvioimaan, millaiset ratkaisut auttaisivat turvallisen arjen rakentamisessa omassa kodissa. Ikäihmisellä liikkumisesta sekä etenkin lihaskunnosta huolehtiminen ovat tärkeitä asioita toimintakyvyn ja tasapainon säilyttämiseksi. Ikä ei saa olla esteenä liikunnan aloittamiselle. Tällaiset ajatukset kannattaa sysätä suosiolla sivuun ja lähteä rohkeasti liikkumaan. Esimerkiksi liikuntalähetteellä voidaan asiakas ohjata Äänekosken alueella erilaisiin ohjattuihin tasapaino- ja kuntosaliryhmiin, joita on monen tasoiselle kuntoilijalle tarjolla. Lihaskuntoharjoittelua voi toki suorittaa myös kotioloissa. Monipuolisella ja säännöllisellä ruokailulla sekä nesteiden nauttimisella saadaan energiaa, joka tukee myös lihasten kehittymistä sekä palautumista.

Lisätietoa aiheesta kiinnostuneille löytyy mm. seuraavilta nettisivuilta:

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos www.thl.fi

UKK-instituutti www.ukkinstituutti.fi

Vanhustyön keskusliitto www.vtkl.fi

Muokattu 12.12.2018