Yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Kaupunginhallitus käsitteli 18.5.2020 neuvottelutuloksen ja totesi, että yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Kaupunginhallitus päätti, että henkilöstöä ei lomauteta tuotannollisin perustein kesän 2020 aikana.

Henkilöstöä voidaan tarvittaessa siirtää muuhun soveltuvaan työ­hön, jota työnantajalla on tarjota. Tällaisia muita työtehtäviä ovat muun muassa puistotyöt sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. Ti­la­päi­nen siirto voi kestää enintään 8 viikkoa kerrallaan (KVTES lu­ku I 10 §). Neuvottelun kohteena olevalle henkilöstölle vahvistetaan vuo­si­lo­mat KVTES:n määräysten mukaisesti. Heille voidaan myön­tää työntekijän hakemuksesta myös palkattomia harkinnanvaraisia va­pai­ta (yksityisasiat). Nämä ovat ne vaihtoehtoiset toimenpiteet, joil­la koko- ja osa-aikaiset lomauttamiset voidaan välttää 31.8.2020 saak­ka.

Ulkopuolisia sijaisia ja määräaikaista hen­ki­lös­töä ei voi edellä mainittuna aikana palkata ennen kuin on var­mis­tet­tu, että tehtävään ei ole mahdollista siirtää vakituista yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lu­jen kohteena ollutta henkilöstöä. Tätä ohjeistusta sovelletaan 31.8.2020 saakka.

Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki
arja-leena.kriivarinmaki@aanekoski.fi 
p. 020 632 2045.