Viisi keinoa yhteisöllisyyden vahvistamiseen

Työyhteisö on merkittävä työhyvinvointia ja jaksamista edistävä voimavara. Hyvä henki ja kannustava ilmapiiri auttavat jaksamaan ja sietämään työelämän ja poikkeuksellisten olojen luomaa epävarmuutta. Tänä päivänä työtä tehdään osana erilaisia tiimejä, verkostoja ja työryhmiä. Hyvän työyhteisön ja yhteisöllisyyden kokemus tulee merkitykselliseksi erityisesti silloin, jos työtä tehdään haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa tai ulkoisten paineiden alaisena.

VIISI KEINOA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMISEEN

  • Työyhteisön yhteiselle keskustelulle tulee olla aika ja paikka.  Onnistuuko kahvihetket samassa taukotilassa, onko mahdollisuus etäkahvitteluun? Yhteisten, asiapalavereiden lisäksi on hyvä muistaa ylläpitää  poikkeusoloissa myös yhteisten taukohetkien mahdollisuutta tilannetekijät huomioiden.
  • Huolehditaan siitä, että kaikkien ääni saadaan kuuluville. Erilaiset mielipiteet ja katsantokannat ovat työyhteisön rikkaus. Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä, vaan monenlaiset näkökulmat vahvistavat ideointia ja mahdollistavat hiljaista tietoa kaikkien käytettäväksi.
  • Tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen kiinnitetään huomiota. Yhteisistä asioista sovitaan silloin, kun kaikki ovat mahdollisuuksien mukaan paikalla. Päätökset perustellaan riittävällä määrällä tietoa, jotta erilaiset ratkaisut tulevat ymmärrettäviksi. Tärkeää on myös, että kiitokset kohdennetaan sille kenelle ne kuuluvat.
  • Ongelmiin suhtaudutaan ratkaisukeskeisesti. Valittaminen on usein totuttu tapa, mutta se ei vielä itsessään paranna tilannetta. Sen sijaan ongelmakohtiin tarttumalla ja ratkaisuehdotuksia esiin tuomalla asiat lähtevät usein paremmin ratkeamaan.
  • Kannustamalla saadaan aikaan hyvää! Kannustaminen ja työtoverin tukeminen edesauttaa työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Positiivinen palaute ja/tai myötätuntoinen läsnäolo ovat hyvän mielen tekoja, joista jokainen voi kokea iloa.