Julkiset hankinnat

Äänekosken kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. 

Hankintalaki määrittelee hankintojen kynnysarvot ja menettelyt. Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi hankintatoimi tekee kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli ns. pienhankintoja, joita hankintalaki ei koske. Pienhankinnoissa noudatetaan kaupungin omaa ohjeistusta ja hallintolaissa tarkoitettuja yleisiä hyvän hallinnon periaatteita.

Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sekä julkisten hankintojen neuvontayksikön internetsivuilta.

Tarjouspyynnöt

Äänekosken kaupunki julkaisee tarjouspyyntönsä ja vastaanottaa tarjoukset sähköisesti Tarjouspalvelu-portaalissa, tarjouspalvelu.fi/aanekoski. Tarjouspalvelu -portaaliin voi rekisteröityä maksutta ja sen käyttö on tarjoajille ilmaista.

Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat ilmoitetaan HILMAssa. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat kynnysarvot ylittävistä julkisista hankinnoistaan: www.hankintailmoitukset.fi

Tarjoukset tulee jättää hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyyn määräaikaan mennessä. Tarjouspyynnössä määritellään, missä muodossa tarjous tulee toimittaa ja mitä sen pitää sisältää. Tarjouspyynnön vastaiset tai puutteelliset tarjoukset joudutaan hylkäämään. Tarjouspyynnöstä voi pyytää lisätietoja tarjouspyynnössä osoitetulla tavalla.

Tarjousvertailu tehdään tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti. Julkisissa hankinnoissa hankintapäätöksen tekee hankinnan arvosta riippuen kaupungin viranhaltija tai toimielin. Pienhankinnan voi suorittaa muukin henkilö. Tieto tehdystä päätöksestä ja muutoksenhakumahdollisuuksista toimitetaan tarjouskilpailuun osallistuneille.

Tarjouskilpailuihin osallistumisen edellytykset määritellään hankintakohtaisesti ja ne on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tarjoajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin itsenäisesti tai hyödyntää yhteistyöjärjestelyjä kuten muodostaa yhteenliittymiä tai käyttää alihankintaa. Lue tästä yleiset periaatteet eri yhteistyömuotojen käytöstä julkisissa hankinnoissa.

Hankintasopimukset

Hankintasopimukset tehdään tarjouskilpailujen perusteella ja tarjouspyynnössä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Sopimuksia täydentävinä yleisinä sopimusehtoina hankintasopimuksissa noudatetaan yleisimmin Valtiovarainministeriön julkaisemia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014, päivitysversiot 2022) ja rakennusurakoissa YSE1998 -sopimusehtoja.
JYSE 2014 Tavarat
JYSE 2014 Palvelut 

Hankintaohjelma ja hankintaohje

Hankintaohjelma on kaupungin hankintatoimen kehittämistä ohjaava asiakirja. Hankintaohjelmassa määritellään lainsäädännön mahdollistamien vaihtoehtojen puitteissa noudatettavat keskeisimmät hankintatoiminnan periaatteet, tavoitteet ja kehittämistoiminnan painopistealueet. Hankintaohjelma on siis kaupungin sisäistä toimintaa periaatetasolla ohjaava asiakirja, jota konkretisoidaan hankintatoimen kehitystoimenpiteissä ja hankintaohjeessa.

Hankintaohje on hankintaohjelmaa konkretisoiva ja hankintalainsäädännön noudattamiseen ohjaava asiakirja. Hankintaohje sisältää käytännön tasolla noudatettavia ohjeita hankintojen kilpailutukseen ja sopimustoimintaan. Hankintaohje on hankintoja koskevan lainsäädännön ja kaupungin hallintosäännön ohella keskeisin julkisia hankintoja käytännön tasolla ohjaava asiakirja, jossa määritellään muun muassa milloin ja miten hankinnat on kilpailutettava.

Lisätietoja:

Hankinta-asiantuntija
Henriikka Mäkelä
040 480 1074
henriikka.makela@aanekoski.fi

Hallinto ja talous