Asumisen ja ympäristön lomakkeet ja ohjeet

Rakennusvalvonta

Sähköinen hakemus(lupapiste.fi -palvelu)

Paperilomakkeet

Rakennus-, toimenpidelupahakemus tai ilmoitus
Hakemus- / Ilmoitus vastaava työnjohtaja
Rakennushankeilmoitus
Rakennusoikeuslaskelma
Jatkoaikahakemus rakennushankkeelle
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Hakemus rakennusrasitteen perustamiseksi
Naapurin kuuleminen rakennushankkeesta
Naapurin suostumus rakennushankkeeseen
Purkamisilmoitus ja selvitys purkujätteen käsittelystä
Selvitys vedenhankinnasta ja jätevesien käsittelystä rakennuslupaa / toimenpidelupaa varten
Maisematyölupahakemus
Pientalotyömaan tarkastusasiakirja 
Ulkovärityssuunnitelma

Muita rakennusvalvonnan ohjeita ja hinnasto:

Rakennusjärjestys
Rakennusvalvonnan maksut 1.1.2024 alkaen
Rakennusvalvonnan maksut 1.1.2022 alkaen
Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut sekä kopiointitaksat
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja asetus 
Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohje

Kartat suunnittelutarvealueista

Äänekoski
Suolahti
Sumiainen

Rakennustapaohjeet

Mörtin rakentamisohjeet
Suojarinteen-Lehtorinteen rakennustapaohjeet
Ääneniemi II rakentamisohjeet 
Akanniemen rakentamisohjeet 
1940-1950-luvun pientaloalueiden rakentamisohjeet 
Kanavaharjun rakennustapaohjeet
Paadentaipaleenvuoren rakennustapaohjeet
Mämmensalmi III rakentamisohjeet
Honkola ja Hirvaskankaan-Koiviston rakennustapaohjeet

Tonttipalvelut

Rakentajan opas
Tonttihakemus omakotitontit
Tonttihakemus yritystontit, kerrostalotontit ja rivitalotontit
Vuokratontin ostohakemus  
Hakemus kiinteistötoimituksesta ja tonttijaosta
Maankäyttöpalveluiden palveluhinnasto 1.1.2024 alkaen

Kaavoituspalvelut

Hakemus suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen täyttöohje
Maankäyttöpalveluiden palveluhinnasto 1.1.2024 alkaen
Palaute kaavahankkeesta
Pellon suojavyöhykkeen puut ja pensaat
Rakennuksien etäisyydet rantaviivasta
Rantametsien käsittelysuositus
Asemakaavan muutoshakemus
Yleiskaavan muutoshakemus 2018

Kadut, viheralueet ja liikenne

Korvaushakemus autovahingosta
Puunkaatoilmoituslomake
Puunkaatoilmoituslomake(docx)
Hakemus yksityisten johtojen, rakenteiden ja laitteiden yms. sijoittamiseksi kaupungin omistamalle alueelle

Tekninen hallinto

Asumisoikeusasunnon järjestysnumeron hakemuslomake
Tapahtumien lupahakemus

Jätehuolto

Sydän-Suomen jätelautakunnan lomakkeet

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset sekä maa-ainesten otto
Ympäristölupa, yleinen ilmoitusmenettely ja rekisteröinti (ymparisto.fi)
Meluilmoitus (ymparisto.fi)
Vesilupa ja ilmoitukset (ymparisto.fi)
Ympäristönsuojelulain kertaluonteiset ilmoitusmenettelyt (ymparisto.fi)
Maa-ainesten ottamisen luvat ja ilmoitukset (ymparisto.fi)
Yhteislupa (ymparisto.fi)
Maatalouden ympäristösuojelun ilmoitukset (ymparisto.fi)
Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Kompostointi-ilmoitus

Sydän-Suomen jätelautakunnan ilmoitus omatoimisesta kompostoinnista 

Asuminen ja ympäristö