Äänekoski tunnetaan teollisuudesta, kaupunkilaisten tunteet jakautuvat

Tyytyväisyys ja pettymys kotikaupunkia kohtaan jakavat Äänekoskella asuvia, Äänekosken kaupungin ja NayaDaya Oy:n empatiatutkimus kertoo. Koko maassa Äänekosken vetovoimatekijöitä ovat etenkin teollisuus, työ ja sijainti.

Tutkimuksessa kysyttiin Äänekoskella ja muualla Suomessa asuvien tunteita Äänekoskea kohtaan. Vastaajat kertoivat myös syistä tunteiden taustalla. Tunteita ilmaisseista äänekoskelaisista 54 prosenttia kokee kotikaupunkiaan kohtaan positiivisia tunteita. Negatiivisten tunteiden osuus on 46 prosenttia.

Asettumalla kaupunkilaisten ja muualla maassa asuvien asemaan Äänekoski sai vastauksia olennaisiin brändiään koskeviin kysymyksiin: Mitkä kaupunkibrändin osatekijät ovat merkityksellisimpiä? Miten ne vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen ja sitoutumiseen? Mihin kannattaa panostaa, jotta palvellaan kaupunkia ja kaupunkilaisia sekä vahvistetaan ulkoista brändiä? Vastaukset löytyvät tieteellisestä empatia-analytiikasta, joka tulkitsee tunteita ja yhdistää ne arjen merkityksiin.

Äänekosken herättämät myönteiset tunteet perustuvat yleisimmin kaupungin palveluihin, asumiseen, luontoon ja harrastusmahdollisuuksiin. Kielteisten kokemusten taustalla esiin nousivat etenkin elinympäristö, yleinen kehitys, ilmapiiri ja päätöksenteko.

”Kiitän äänekoskelaisia aktiivisesta osallistumisesta tutkimukseen. On tärkeää, että tunnistamme vahvuudet ja kipupisteet asettumalla ihmisten asemaan. Empatian avulla voimme palvella kaupunkia ja kaupunkilaisia. Tutkittu tieto antaa suuntaviivat uuden valtuuston toiminnalle ja Äänekoski-brändin kehittämiselle”, Äänekosken kaupungin elinvoimajohtaja Sari Åkerlund sanoo.

Yleisimmät tunteet Äänekoskea kohtaan ovat tyytyväisyys (29 %), pettymys (24 %), häpeä (9 %), mielihyvä (4 %), rakkaus (4 %) ja ylpeys (4 %).

Äänekoski-brändin vetovoimatekijöitä teollisuus, työ ja sijainti

Valtakunnallisesti Äänekoski-brändiä tutkittiin online-paneelilla, johon osallistui tuhat vastaajaa. Otos edustaa täysi-ikäisiä suomalaisia. Vastaajista 53 prosenttia tunnistaa tai tuntee hyvin Äänekosken. Äänekosken vähintään tunnistaneiden ja tunteita ilmaisseiden joukossa lähes 80 prosenttia kokee Äänekoskea kohtaan positiivisia tunteita.

Kaikkien suomalaisten joukossa Äänekoski-brändin merkityksellisimpiä elementtejä ovat teollisuus, työ ja sijainti. Näiden osatekijöiden vaikutus on positiivinen ja sitouttava. Perässä tulivat positiivisina asioina luonto ja asuminen sekä negatiivisena pieni koko. Yleisin tunne kansan keskuudessa on kiinnostus (35 %), jolla on vahva sitouttava vaikutus.

”Äänekosken ulkoisen brändin merkitykset indikoivat hyvää. Siinä missä kaupunkilaiset näkivät yleisen kehityksen enemmän negatiivisena, suomalaiset näkevät sen positiivisena. Vastaajat löysivät monia syitä kokea Äänekoski tavalla, joka ennakoi positiivista ja sitoutuvaa käyttäytymistä. Tunteiden ja empatia-analytiikan avulla tunnistimme sisäisen ja ulkoisen brändin erot sekä asiat, joita on syytä vahvistaa, ylläpitää tai uudistaa”, NayaDaya Oy:n toimitusjohtaja Timo Järvinen sanoo.

Tutkimuksen faktat:

Äänekoski-brändiä koskeva kaupungin sisäinen tunnedata kerättiin avoimella verkkokyselyllä 5.8.-19.8.2021

Kysymykset esitettiin muodossa ”Mitä tunnetta Äänekoski sinussa herättää?” ja ”Mitkä asiat vaikuttavat valitsemaasi tunteeseen?”

Tunnekysymysten vaihtoehdot (10 positiivista ja 10 negatiivista tunnetta sekä ”ei tunnetta”) perustuvat Geneven yliopistossa kehitettyyn tutkimusmetodiin[1]

Kyselyyn vastasi 872 henkilöä, joista 679 asuu Äänekoskella

Sisäisen tutkimuksen taustamuuttujia ovat ikäryhmä, sukupuoli, ammattiryhmä ja asuinkunta

Kaikkia suomalaisia koskeva tunnedata kerättiin YouGovin online-paneelin avulla 26.-28.7.2021

Paneeli (N=1007) kiintiöitiin iän, sukupuolen ja sijainnin perusteella vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia; kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa 95 prosentin luottamustasolla

Valtakunnallisen tutkimuksen taustamuuttujia ovat ikä, sukupuoli, suuralue, perhe-elämän vaihe, urbanisaatio, kotitalouden tulotaso, ammattiryhmä ja koulutus

Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan[2], Geneven yliopiston tutkimukseen[1] sekä käyttäytymistä, sitoutumista ja osallisuutta ennakoivaan algoritmiin[3]

[1] Pre-existing scientific research independently conducted and published by the Geneva Emotion Research Group at the University of Geneva.

[2] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of Emotional Meaning. Oxford University Press.

[3] The Emotional Value Index (EVI) algorithm developed by NayaDaya Inc.

Lisätiedot:

Sari Åkerlund, elinvoimajohtaja, Äänekosken kaupunki, 020 632 2860, sari.akerlund@aanekoski.fi

Timo Järvinen, toimitusjohtaja, NayaDaya Oy, 040 505 7745, timo@nayadaya.com