Puunkaatoilmoituslomake

Äänekosken kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimiala 

Saapunut ___ /___ 20___

Ilmoituksen tekijä

Kuvaus toimenpiteestä

Kaadettavien puiden lukumäärä tontilla
(rungolliset puut, läpimitta yli 15 cm) ja laji

Jätettävien runkopuiden lukumäärä
(jos yli 10 kpl, niin kirjoita: jää yli 10)

Kaadettavien puiden sijainti tontilla (ellei liitteenä ole tonttikarttaa, johon puut on merkitty)

Voit lisätä useita liitetiedostoja. Liitteiden maksimikoko on yhteensä 4 megatavua ja liitteiden maksimimäärä 5. Sallitut tiedostotyypit: pdf, doc(x), rtf, odt, jpg, png, gif.

  Lomakkeen Lähetä-painike löytyy sivun lopusta.

  Ohjeet jatkotoimista ja muutoksenhausta

  1-3 sekä 5-kohdassa (katso kohdat alta) tehty harkinta ei ole muutoksenhakukelpoinen päätös. Mikäli vireille panija omistaa tontin ja haluaa asiaan päätöksen, joka lainvoiman saatuaan antaa oikeussuojan esimerkiksi rajanaapurien vaatimuksia vastaan, tulee toimenpiteelle hakea maisematyölupa. Maisematyölupaa on myös haettava, jos lupaviranomainen (rakennustarkastaja) tai muu muutoksenhakuviranomainen sitä edellyttää. Maisematyölupaa koskeva päätös on maksullinen. 4-kohdan mukaiseen päätökseen voi oikaisua hakea siten kuin kuntalain 89 §:ssä on säädetty. Tällöin päätökseen liitetään oikaisuvaatimusosoitus. Jos toimenpide ei ole vähäinen ja kaupunki pitää puunkaatoa tarpeellisena, se myös hakee maisematyöluvan.

  Yhteystiedot

  Kaupunginpuutarhuri Tiina Nejlik
  Hallintokatu 4
  44100 Äänekoski (ensivaiheen yhteydenotto)
  p. 040 528 5553

  Rakennustarkastaja Ville Vähätiitto (maisematyölupa)
  p. 0400 649 495

  Maisematyölupaa lupaa voi hakea sähköisesti www.lupapiste.fi-palvelun kautta.

  Viranomaisen toimenpideharkinta

  1. Ilmoitus ei aiheuta jatkotoimenpiteitä (vähäinen puunkaato) _____
  2. Paikalle on hakijan pyynnöstä/kaupunginpuutarhurin aloitteesta tehty katselmus, jonka perusteella toimenpide on arvioitu vähäiseksi. _____
  3. Paikalle on tehty katselmus ja sovittu toimenpiteiden rajaamisesta siten, että puunkaatoa voidaan pitää vähäisenä. ____________________________________________________
  4. Kyseessä on taloyhtiö ja vuokratontti. Puun kaato on arvioitu vähäiseksi, maanomistajan lupa kaadolle myönnetään. __________________________________________________
  5. Siirretään toimenpiteen vähäisyyden harkinta maisematyöluvasta päättävälle viranomaiselle. ______

  Äänekoskella ____ / ____ 20____

  ____________________________

  Tiina Nejlik kaupunginpuutarhuri

  Mikä on maisematyölupa?

  Maisematyöstä ja sen edellytyksistä määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 128 ja 140 §:ssä.

  Lupa tarvitaan maisemaa muuttuvaan

  • maanrakennustyöhön (esim. kaivaminen, täyttäminen, louhinta)
  • puiden kaatamiseen
  • muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen.

  Lupa tarvitaan asemakaava-alueella sekä ranta-asemakaava-alueella ja yleiskaavan alueella, jos kaavassa niin määrätään. Lupa tarvitaan myös alueella, joka on alueella, joka on rakennuskiellossa asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

  Tietoja kaavatoimenpidekieltoalueista Äänekoskella voi tiedustella kaavoituspäälliköltä, p. 020 632 2035 (erityisesti uudet alueet, ranta-alueet).

  Lupaa ei tarvita

  • yleis- ja asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen (esim. kunnallisteknisten töiden vaatimat kaivamiset ja puun kaatamiset).
  • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen.
  • vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.
  • toimenpiteeseen, joka perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

  Vähäisyyden arviointi on tapauskohtaista. Arviointi kuuluu lähtökohtaisesti kiinteistön haltijalle, joka vastaa toimenpiteestä, ja viimekädessä päättävälle viranomaiselle (rakennustarkastajalle) sekä edelleen muutoksenhakuviranomaiselle.

  Ilmoitusmenettely ja siihen liittyvä arviointikäynti on tarkoitettu auttamaan vähäisyyden harkinnassa, jolloin asiantuntija (kaupunginpuutarhuri) on mukana lupakynnyksen arvioinnissa eikä selvästi vähäisiä puun kaatoja tarpeettomasti panna vireille maisematyölupa-asioina.

  Rakennetuilta tonteilta voidaan tavallisesti poistaa muutamia puita ilmoituksen perusteella, jos paikalle jää enemmän puita kuin sieltä poistetaan eikä kysymys ole maisemallisesti erityisen merkittävistä puuyksilöistä taikka alueesta, jonka kaupunkikuvalle puustolla on erityisen suuri merkitys. Selvästi lahovikaisten ja sellaisena vaarallisten puiden kaataminen on perusteltua, samoin salaojia tai putkistoja juuristollaan vioittavien puiden poisto.

  Jos tontilta halutaan poistaa kaikki puut ennen kuin rakennuslupaa on haettu, kyseessä ei ole vähäinen toi-menpide, vaan maisematyölupa tulee hakea. Myös vähäisempi puunkaato voi vaatia luvan maisemallisesti aralla alueella tai kaavamääräyksiin perustuen. Tontilla tapahtuvat, rakentamista valmistelevat kaivut ja täytöt ennen rakennusluvan hakemusta ovat myös pääsääntöisesti lupaa vaativia toimenpiteitä.

  Maisematyölupa, joka siis tarvitaan puunkaatoon ja maanrakennustyöhön, jos kyseessä ei ole vaikutuksiltaan vähäinen toimenpide, on samalla tavalla lakisääteinen lupa kuin on esimerkiksi rakennuslupa. Lupakäsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin rakennus- ja toimenpidelupien menettelyä, johon kuuluu mm. naapurien kuuleminen ja oikeus hakea päätökseen oikaisua toimielimeltä (ympäristölautakunnalta) ja edelleen valittaa hallinto-oikeuteen. Tämä lupa on maksullinen.

  Lupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Lupaa ratkaistaessa on lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.