Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on ihmisen toiminnasta johtuva kasvihuoneilmiö, jonka seurauksena ilmasto lämpenee paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Ilmastonmuutos johtuu siitä, että ilmastoon vapautuu liikaa kasvihuoneilmiötä voimistavia kasvihuonekaasuja.

Ilmastonmuutos ja sitä seuraava luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat lähiaikojen suurin haasteemme. Kun ilmasto lämpenee, myös ekosysteemi muuttuu ja yhä useampi laji muuttuu uhanalaiseksi. Jokainen katoava laji horjuttaa ekosysteemin tasapainoa. Siksi luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on tärkeää. Se takaa, että meille riittää puhdasta ilmaa ja juomakelpoista vettä sekä ruoaksi ja lääkkeiksi kelpaavia kasveja.

ilmastonmuutosta voidaan hidastaa ja ehkäistä. Se vaatii paikallisia ja globaaleja toimia. Kaikki lähtee kulutustottumusten muutoksesta kaikilla elämänalueilla. Ongelmana ei ole kulutus sinänsä, vaan se, että kulutus perustuu luonnonvarojen ylikuluttamiseen. Maapallo pystyy tuottamaan luonnonvaroja vain rajallisen määrän. Kykymme käsitellä fossiilisten polttoaineiden kuluttamisesta johtuvia päästöjä tehokkaasti on riittämätön. Myös Suomi kuluttaa luonnonvaroja keskimääräistä enemmän. Käytämme esimerkiksi paljon muualla tuotettua tietotekniikkaa ja elintarvikkeita, jotka kuluttavat maapallon uusiutumattomia raaka-aineita ja fossiilisia polttoaineita.

Haasteena on myös se, että ulkoistamme ruokatuotannon ympäristövaikutuksia käyttämällä ruokatuotantoon ulkomailta hankittua energiaa, kemikaaleja, synteettisiä lannoitteita ja eläinten rehua. Kunnissakin kuormituksen kasvuun on varauduttava kasvavan kuluttamisen ja lisääntyvän jätehuollon myötä.

Ilmastonmuutoksen näkyvimmät seuraukset ovat merenpinnan nousu, sään ääri-ilmiöt ja valtamerien happaneminen. Keski-Suomessa tämä näkyy lauhoina talvina, lisääntyvinä sateina ja rankkasateina. Lauhat ja vähälumiset talvet ovat arkipäivää. Myös kesät kuumenevat ja kuivuus lisääntyy. Tulvat ja haitalliset vieraslajit yleistyvät, hyönteiset tuhoavat metsiä. Puusto muuttuu ja havuraja siirtyy pohjoisemmaksi. Ongelmat kasaantuvat ja heijastuvat lopulta talouteen.

Ääriolosuhteet luovat painetta rakennettuun ympäristöön. Rankkasateet kuormittavat viemäriverkostoa ja maan vettyminen heikentää sen kantokykyä. Maa saattaa painua ja jopa sortua. Syntyy putkirikkoja ja sitä kautta suuria kustannuksia. Sateet ja tuulet sekä lämpötilan nousu ja lisääntyvä kosteus kuormittavat rakenteita ja ulkoverhouksia. Teiden rakenteet ja kunnossapito vaativat lisää rahaa. Jo yksin liukkauden torjuminen vaatii Keski-Suomessa ja Pohjois-Suomessa jatkuvasti lisärahoitusta. Kunnossapito rasittaa kuntien taloutta jatkossa entistä enemmän.

Ilmastonmuutos muuttaa pysyvästi elämää ja yhteiskuntaa kaikilla sen osa-alueilla. Luontoperäiset ratkaisut auttavat meitä kuitenkin hillitsemään muutoksien voimakkuutta ja varautumaan niihin kestävästi.