Pohjavesialueet

Kaunista mäntymetsää, kuvan keskellä polku.
Äänekosken alueella on yhteensä 22 pohjavesialuetta, joista kaksi on yhteistä Saarijärven kanssa, yksi Uuraisten ja kaksi Laukaan kanssa. 1-luokan pohjavesialueita on kymmenen kappaletta ja 2-luokan pohjavesialueita 12. Pohjavesialueista seitsemän kuuluu lisäksi E-luokkaan.
  • Pohjavesialue luokitellaan 1-luokkaan, mikäli alueen pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/d tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
  • Pohjavesialue luokitellaan 2-luokkaan, jos se pohjaveden antoisuutensa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu vedenhankintaan. Pohjavesialue kuuluu pääsääntöisesti 2-luokkaan, kun sillä muodostuu pohjavettä yli 100 m3/d, jos se muutoinkin ominaisuuksiltaan soveltuu vedenhankintaan.
  • E-luokan pohjavesialueella sijaitsee luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen, muun lainsäädännön perusteella suojeltu pohjavedestä suoraan riippuvainen merkittävä pintavesi- tai maaekosysteemi.
Pohjavesialueet kartalla

Äänekosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Äänekosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna 2017. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman avulla pyritään estämään toiminta, joka pilaisi tai heikentäisi pohjaveden laatua tai määrää. Sen avulla voidaan myös vaikuttaa maankäyttöön välttämällä pohjavettä vaarantavien toimintojen sijoittaminen pohjavesialueelle sekä muuttamalla vanhoja toimintoja siten, että pohjaveden likaantumisuhka vähenee. 

Suojelusuunnitelmaan sisältyvän toimenpideohjelman avulla pohjavesiin kohdistuvat uhat voidaan saada pitkällä aikavälillä mahdollisimman vähäisiksi.

Pohjavesien tila

Lisätietoa pohjavesien määrällisestä ja kemiallisesta tilasta ja pohjavesien tilan seurannasta löytyy ympäristöhallinnon verkkosivulta.

Ympäristö ja luonto