Vesistöt

Puro laskeutuu kevättalven metsässä.
Äänekoski sijaitsee puhtaiden vesistöjen ympäröimänä. Vesistöjen läheisyys antaa omaleimaisen tunnelman ja järviluonto on tärkeä osa kaupungin identiteettiä. Äänekosken kaupungille vesistöjen kestävä käyttö on tärkeää.

Äänekosken suurten järvien eli Keiteleen ja Pyhäjärven tila on pääosin luokiteltu erinomaiseksi. Niiden matalilla ja reheväkasvuisilla lahdilla luokitus on paikoitellen alempi, mutta kuitenkin hyvä. 

Keitele on monimuotoinen lajistoltaan sekä elinympäristöltään. Monet eläimet ja kasvit suosivat kirkasvetisen Keiteleen karuja hiekkaisia rantoja, aavoja selkiä sekä vehmaita lahtia. Keitele onkin kalastajien, lintu- ja kasviharrastajien suosiossa.  

Pyhäjärvi on lähes luonnontilainen, karu ja kirkasvetinen. Rehevöityminen on kuitenkin uhkana järven matalissa lahdissa ja ranta-alueilla. Hyväksi on luokiteltu myös kaupungin eteläpuolella valtatien varressa sijaitseva rehevähkö Niinivesi.

Saarijärven reitin vesien – Kiimasjärvi, Naarajärvi ja Kuhnamo – tila on hajakuormituksen vuoksi tyydyttävä. Puuteollisuuden vaikutukset Kuhnamoon näkyvät edelleen, vaikka Äänekosken puunjalostusteollisuuden alapuoliset vedet ovat parin viime vuosikymmenen aikana puhdistuneet huomattavasti. 

Kuhnamo luokitellaan ekologiseltaan tilaltaan välttäväksi erityisesti pohjan tilan takia. Talvi- ja kesäkerrostuneisuuden aikana syvänteissä esiintyy aika ajoin happivajetta. Teollisuuden jätevesien puhdistus on kuitenkin kehittynyt merkittävästi viime vuosikymmenien aikana. Kuhnamon tilaa tarkkaillaan säännöllisesti ja alueelle myös istutetaan kaloja. Lisäksi kalojen kulku Ala-Keiteleen ja Kuhnamon välillä parantui merkittävästi keväällä 2020, kun Mämmenkosken kunnostus valmistui.

 Kuhnamosta vedet laskevat Kapeenkosken kautta Vatiaan. Kapeenkoski on suosittu kalastuspaikka, jossa viihtyvät vedenlaadun suhteen vaateliaat lohikalatkin.

Lisätietoa alueen vesistöistä löytyy mm. Järviwikistä.

Äänekoski-Vaajakoski -vesireitin yhteistarkkailu

Äänekoski-Vaajakoski -reitin tarkkailu on aloitettu vuonna 1975. Tarkkailun osapuolina Metsä Fibre Oy, Metsä Board Oyj, CP Kelco Oy, Specialty Minerals Nordic / Äänekosken tehtaat sekä Äänekosken Energia Oy / Teräväniemen jätevedenpuhdistamo. Tarkkailuvelvoitteet perustuvat  toimijoiden ympäristölupiin. 

Tarkkailun tarkoituksena on selvittää vesistön kuormitus, sen jakautuminen eri kuormittajien kesken sekä kuormituksen vaikutus vesistön fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin muuttujiin. Vedenlaatua tutkitaan virtavesistä ja järvisyvänteistä  kuormituslähteiden yläpuolelta vertailualueelta sekä niiden vaikutusalueelta. 

Tarkkailussa tutkitaan mm. veden raskasmetallipitoisuuksia, vesistön rehevyyttä, tuotannon tasoa ja järvisyvänteiden ja kivikkorantojen kuntoa. Raportissa on  tarkasteltu vesistön vedenlaadun ja biologisten tekijöiden kehityssuuntaa pitkällä ajanjaksolla.

Vuoden 2020 vesistötarkkailuraportti

Äänekoski-Vaajakoski -vesireitin kalataloudellinen yhteistarkkailu

Äänekosken tehtaiden (Metsä Fibre Oy, Metsä Board Oyj ja Nouryon Chemicals Finland Oy) ja Äänekosken Energia Oy:n kalataloudellista tarkkailua on toteutettu yhteistarkkailuna. Tarkkailuvelvoitteet perustuvat toimijoiden ympäristölupiin.

Vesireitin kalaston ja kalastuksen tilaa ja näissä tapahtuvia muutoksia tutkitaan verkko- ja sähkökoekalastuksilla, kalakaikuluotauksilla, raskasmetalli- ja jäämäaineanalyyseillä sekä kalastustiedusteluilla.

Vuoden 2020 kalataloudellinen tarkkailuraportti

Pyhäjärven kunnostaminen

Äänekosken ja Konneveden rajalla sijaitseva Natura 2000 -kohde, Pyhäjärvi, on linnustoltaan Keski-Suomen arvokkaimpia lintuvesikohteita. Järvellä on merkitystä sekä lintujen levähdys- että pesimisalueena, kuin myös kasvistollista merkitystä. Pyhäjärven uhkana on liiallinen umpeenkasvu. 

Äänekosken kaupunki ja Konneveden kunta aloittivat yhteistyön 2018, jotta järvi saataisiin parempaan kuntoon. Vuosien 2019-22 on toteutettu kaksi hanketta. Lisäksi ELY-keskus on kohdistanut kunnostustoimia järveen. 

Pyhäjärven kunnostamisesta lisää täältä

Äänekosken kaupunki on Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n jäsen 

Äänekosken kaupunki liittyi Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n (KSVY) jäseneksi vuonna 2021. Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry on alueellinen vesiensuojeluyhdistys, jonka tavoitteena on edistää toimialueellaan vesienhoidollisia toimenpiteitä sekä vesistöjen suojelua. Yhdistys on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon toimija, jonka kattojärjestönä toimii Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto. 

Jäsenet saavat Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:stä tukea ja asiantuntijapalvelua mm. vesienhoidollisiin hankkeisiin liittyvissä kilpailutuksissa, hankesuunnitelmien laadinnassa sekä yleisesti hankehallinnointiin liittyvissä tehtävissä. Yhdistyksen tarjoaman lisäresurssin takia jäsenkunnilla on paremmat mahdollisuudet osallistua erilaisiin vesiensuojelullisiin hankkeisiin. 

Äänekosken kaupungin jäsenyyden ansiosta myös kuntalaisilla on mahdollista saada alennetulla hinnalla yhdistykseltä tukea vesienhoidollisiin hankkeisiin liittyen, esimerkiksi opastusta kuinka hankkeen valmisteluissa olisi hyvä edetä, neuvoa mistä hankkeeseen voi hakea avustusta sekä apua rahoitushakemuksen ja hankesuunnitelman laatimiseen. Lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenkuntien asukkaille vesinäytteenottopalvelua halvemmalla hinnalla. 

Lisätietoa Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:stä osoitteessa: https://k-svy.fi/

Uimarannat

Uimarantojen ja uimahallien vedenlaadun tarkkailusta ja levätilanteen seurannasta vastaa ympäristöterveysvalvonta.

Leväseuranta

Ympäristö ja luonto