Kulttuuritoimen kohdeavustukset

Kulttuuri- ja liikuntajohtaja myöntää kulttuuritoimen kohdeavustuksia yhdistyksille, joiden kotipaikka on Äänekoski sekä Äänekoskella kirjoilla oleville yksityishenkilöille tai yksityishenkilöistä muodostetuille työryhmille tai toimikunnille.

Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden ajan.

Kohdeavustukset ovat aina osarahoitusta ja hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.

Hakemus on toimitettava viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen toiminnan alkua kulttuuritoimeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.  

Tutustu huolella kohdeavustusten myöntämisperusteisiin ennen hakemuksen tekemistä.

Kohdeavustuksia ei myönnetä:

 • Yrityksille (esim. tmi., ky, ay, oy, osuuskunta)
 • Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 • Virkistysmatkoihin
 • Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, korkeakouluopiskeluun tai opinnäytetöihin
 • Kaupungin tiloista perittäviin käyttömaksuihin tai pysyviin toimitila ja kiinteistökuluihin
 • Alkoholista, tupakasta tai muista päihteistä aiheutuviin kustannuksiin
 • Elintarvike-, kahvitarjoilu- tai ruokailukustannuksiin
 • Uskonnolliseen tai puoluepoliittiseen toimintaan. Yhdistyksen tai yksityishenkilöiden uskonnollinen tai aatteellinen tausta ei ole este kohdeavustuksen myöntämiselle, mikäli hakija pystyy osoittamaan toiminnan aatteellisen neutraaliuden
 • Toimintaan, joka on ristiriidassa kaupungin noudattamien arvojen kanssa
 • Epäeettisen tai lainvastaisen toiminnan harjoittamiseen

Kohdeavustukset haetaan sähköisellä lomakkeella.

Avustuskategoriat

1. Kohdeavustus kulttuuritoiminnasta aiheutuviin kuluihin

- Avustus on tarkoitettu teosten (esim. tanssi, sirkus, teatteri, ooppera, musiikki, kuvataide, sanataide, kirjallisuus, esitystaide) valmistus- ja tuotantokustannuksiin 

2. Kohdeavustus kulttuuritapahtumien järjestämiseen Äänekoskella

- Avustus on tarkoitettu Äänekoskella järjestettävien kulttuuritapahtumien ja kiertueiden tuotantokustannuksiin

- Avustuksesta ei tueta tapahtumia, joissa ei ole kulttuurisisältöjä (esim. tanssi, sirkus, teatteri, ooppera, musiikki, kuvataide, sanataide, kirjallisuus, esitystaide)  

3. Kohdeavustus koti- ja ulkomaille suuntautuviin kulttuurin esiintymis-, kilpailu- ja koulutusmatkoihin, sekä näyttely- ja residenssimatkoihin

- Avustus on tarkoitettu äänekoskelaisten taiteilijoiden koti- ja ulkomaille suuntautuviin esiintymis-, kilpailu- ja koulutusmatkoihin, sekä näyttely- ja residenssimatkoihin

- Näyttely- ja residenssimatkoihin on sisällyttävä joko taiteilijan omaan taiteelliseen tuotantoon liittyvää näyttelytoimintaa tai konkreettista taiteellista työskentelyä.

- Koulutusmatkojen sisältöjen on liityttävä kulttuuritoimintaan (esim. tanssi, sirkus, teatteri, ooppera, musiikki, kuvataide, sanataide, kirjallisuus, esitystaide) ja koulutuksen on oltava tavoitteellinen esim. kurssi. Pelkkä seminaariin tai keskustelutilaisuuteen osallistuminen ei ole riittävä peruste avustuksen myöntämiseksi.   

4. Kohdeavustus seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen Äänekoskella

- Avustus on tarkoitettu Äänekoskella järjestettävien seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen, joiden sisältö on kulttuuritoiminta (esim. tanssi, sirkus, teatteri, ooppera, musiikki, kuvataide, sanataide, kirjallisuus, esitystaide, kulttuurikasvatus, kulttuurihyvinvointi)

Maksatus ja tiliselvitys

 • Kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman
 • Kohdeavustus maksetaan toiminnan jälkeen hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän tulo- ja menolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella
 • Yli 1000 euron kohdeavustuksesta voidaan hakijan pyynnöstä maksaa ennakkona enintään 50 %. Ennakkomaksun edellytys on, että avustuksen saaja on hakemuksen yhteydessä toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Maksatuspyyntö on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla: kulttuuri@aanekoski.fi
 • Kohdeavustuksesta on tehtävä aina tiliselvitys, johon on liitettävä myönnetyn euromääräisen avustuksen verran tositteita (kuitteja ja laskuja)
 • Tiliselvitys on tehtävä sähköisellä lomakkeella kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta, kuitenkin viimeistään 30.11. mennessä. Jos toiminta, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, tiliselvityksen aikataulusta ilmoitetaan avustuspäätöksessä erikseen.

Hyväksyttävät kustannukset:

 • Esiintymis- ja harjoituspalkkiot
 • Matka- ja majoituskustannukset
 • Markkinointikustannukset
 • Paino- ja valmistuskustannukset
 • Materiaalikustannukset
 • Laitteiden vuokrakustannukset
 • Lupamaksut
 • Tilapäiset tilojen vuokrakustannukset (ei kaupungin omistamien tai hallinnoimien tilojen)
 • Osallistumismaksut koulutusmatkoihin liittyen

Avustukset