Kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien kohdeavustukset

Kulttuuri- ja liikuntajohtaja myöntää kohdeavustuksia kyläyhdistyksille, joiden kotipaikka on Äänekoski ja kylätoimikunnille, joiden jäsenet ovat kirjoilla Äänekoskella. 

Kohdeavustukset ovat aina osarahoitusta ja hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.

Investointiavustusten hakuaika on vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Kylätapahtumien kohdeavustus on haettava viimeistään 5 arkipäivää ennen tapahtuman alkua. 

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Tutustu huolella kohdeavustusten myöntämisperusteisiin ennen hakemuksen tekemistä.

Kohdeavustuksia ei myönnetä:

 • Yrityksille (esim. tmi., ky, ay, oy, osuuskunta)
 • Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 • Virkistysmatkoihin
 • Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, korkeakouluopiskeluun tai opinnäytetöihin
 • Kaupungin tiloista perittäviin käyttömaksuihin tai pysyviin toimitila ja kiinteistökuluihin
 • Alkoholista, tupakasta tai muista päihteistä aiheutuviin kustannuksiin
 • Elintarvike-, kahvitarjoilu- tai ruokailukustannuksiin
 • Uskonnolliseen tai puoluepoliittiseen toimintaan. Yhdistyksen tai yksityishenkilöiden uskonnollinen tai aatteellinen tausta ei ole este kohdeavustuksen myöntämiselle, mikäli hakija pystyy osoittamaan toiminnan aatteellisen neutraaliuden
 • Toimintaan, joka on ristiriidassa kaupungin noudattamien arvojen kanssa
 • Epäeettisen tai lainvastaisen toiminnan harjoittamiseen

Kohdeavustukset haetaan sähköisellä lomakkeella.

Avustuskategoriat

1. Kylien investointiavustukset

Avustus on tarkoitettu kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien investointeihin, jotka toteutetaan kyläläisten toimesta. Kyläparlamentti linjaa vuosittain toteutettavat hankkeet, jonka jälkeen kulttuuri- ja liikuntajohtaja tekee avustuksista päätökset. 

Avustuksia voidaan myöntää vain niihin hankeisiin, jotka on haettu määräaikaan mennessä ja käsitelty yhteisesti kyläparlamentissa.

Kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien toteuttamat hankkeet eivät ole Äänekosken kaupungin kiinteää tai irtainta omaisuutta missään vaiheessa hankkeiden aikana eivätkä niiden valmistuttua. Hankkeen toteuttanut kyläyhdistys tai kylätoimikunta vastaa hankittavan irtaimen tai kiinteän omaisuuden kunnossapidosta, huollosta ja korjauksista, sekä kaikista hankkeeseen tarvittavista luvista ja niihin mahdollisesti liittyvistä maksuista.

Investointiavustukset haetaan sähköisellä lomakkeella.

2. Avustus kylätapahtumien järjestämiseen

Avustus on tarkoitettu kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien järjestämiin tapahtumiin Äänekoskella. 

Kohdeavustukset haetaan sähköisellä lomakkeella.

Maksatus ja tiliselvitys

 • Kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman
 • Kohdeavustus maksetaan toiminnan jälkeen hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän tulo- ja menolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella
 • Yli 1000 euron kohdeavustuksesta voidaan hakijan pyynnöstä maksaa ennakkona enintään 50 %. Ennakkomaksun edellytys on, että avustuksen saaja on hakemuksen yhteydessä toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Maksatuspyyntö on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla: kulttuuri@aanekoski.fi
 • Kohdeavustuksesta on tehtävä aina tiliselvitys, johon on liitettävä myönnetyn euromääräisen avustuksen verran tositteita (kuitteja ja laskuja)
 • Tiliselvitys on tehtävä sähköisellä lomakkeella kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta, kuitenkin viimeistään 30.11. mennessä. Jos toiminta, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, tiliselvityksen aikataulusta ilmoitetaan avustuspäätöksessä erikseen.

Hyväksyttävät kustannukset

Investointiavustukset:

 • Rakennuskustannukset
 • Materiaalikustannukset
 • Paino- ja valmistuskustannukset
 • Lupamaksut
 • Laitekustannukset  

Kylätapahtuma-avustukset: 

 • Esiintymis- ja harjoituspalkkiot
 • Matka- ja majoituskustannukset
 • Markkinointikustannukset
 • Paino- ja valmistuskustannukset
 • Materiaalikustannukset
 • Laitteiden vuokrakustannukset
 • Lupamaksut

Avustukset