Liikuntapalveluiden kohdeavustukset

Kulttuuri- ja liikuntajohtaja myöntää liikuntapalveluiden kohdeavustuksia yhdistyksille, joiden kotipaikka on Äänekoski sekä Äänekoskella kirjoilla oleville yksityishenkilöille tai yksityishenkilöistä muodostetuille työryhmille tai toimikunnille. 

Kohdeavustukset ovat aina osarahoitusta ja hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.

Tapahtuma-avustuksiin ja kansainvälisiin kisamatkoihin kohdentuvien kohdeavustusten hakuaika on viimeistään 5 arkipäivää ennen toiminnan alkua. Kurssi- ja leiriavustusten, nuorten urheiluohjauksen ja liikuntatilojen vuokramenoihin kohdentuvien avustusten hakuaika on vuosittain 5.12. mennessä. 

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Tutustu huolella kohdeavustusten myöntämisperusteisiin ennen hakemuksen tekemistä.

Kohdeavustuksia ei myönnetä:

 • Yrityksille (esim. tmi., ky, ay, oy, osuuskunta)
 • Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 • Virkistysmatkoihin
 • Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, korkeakouluopiskeluun tai opinnäytetöihin
 • Kaupungin tiloista perittäviin käyttömaksuihin tai pysyviin toimitila ja kiinteistökuluihin
 • Alkoholista, tupakasta tai muista päihteistä aiheutuviin kustannuksiin
 • Elintarvike-, kahvitarjoilu- tai ruokailukustannuksiin
 • Uskonnolliseen tai puoluepoliittiseen toimintaan. Yhdistyksen tai yksityishenkilöiden uskonnollinen tai aatteellinen tausta ei ole este kohdeavustuksen myöntämiselle, mikäli hakija pystyy osoittamaan toiminnan aatteellisen neutraaliuden
 • Toimintaan, joka on ristiriidassa kaupungin noudattamien arvojen kanssa
 • Epäeettisen tai lainvastaisen toiminnan harjoittamiseen

Kohdeavustukset haetaan sähköisellä lomakkeella.

Avustuskategoriat

1. Kohdeavustus valtakunnallisten tai kansainvälisten kilpailutapahtumien järjestämiseen

- Avustus on tarkoitettu äänekoskelaisille liikunta-alan yhdistyksille Äänekoskella järjestettävien kilpailutapahtumien järjestämiseen

- Sarjapelien tai niihin rinnastettavien muiden kisojen järjestäminen ei kuulu avustuksen piiriin 

2. Kohdeavustus liikuntatapahtumien järjestämiseen

- Kohdeavustus on tarkoitettu äänekoskelaisille yhdistyksille, yksityishenkilöille tai yksityishenkilöistä muodostetuille työryhmille tai toimikunnille yleisten ja kaikille avoimien liikuntatapahtumien järjestämiseen 

3. Kohdeavustus liikuntaseurojen kurssi-, leiri-, koulutus- ja valmennuskuluihin

- Kohdeavustus on tarkoitettu äänekoskelaisten urheiluseurojen kurssi-, leiri-, koulutus- ja valmennuskuluihin

- Kohdeavustus myönnetään takautuvasti kuluneen vuoden kuluihin

- Hakuvaiheessa esitettävä menotositteet kurssi-, leiri-, koulutus- ja valmennuskuluista

- Avustus jaetaan menojen suhteessa

- Periaatteena on, että joka eniten kouluttaa ja kurssittaa saa myös eniten avustus-ta

- Ulkomaanleirit ja palkkiomatkat eivät kuulu avustuksen piiriin

4. Kohdeavustus nuorten urheiluohjaukseen

- Kohdeavustus on tarkoitettu äänekoskelaisille urheiluseuroille alle 17-vuotiaiden ohjaukseen (max. 3 krt. / viikko), yhdelle ohjaajalle / ryhmälle 

- Kohdeavustus myönnetään takautuvasti kuluneen vuoden kuluihin 

- Hakuvaiheessa esitettävä harjoituspäiväkirja

- Ei yksilövalmennukseen, yksilölajeissa oltava vähintään 5 hengen ryhmä

5. Kohdeavustukset maksullisten liikuntatilojen vuokrien tukemiseen

- Kohdeavustus on tarkoitettu äänekoskelaisille urheiluseuroille ensisijaisesti Äänekoskella sijaitsevien maksullisten liikuntatilojen vuokrien kattamiseen.

-  Avustusta ei myönnetä Äänekosken kaupungin omistamien / hallinnoimien tilojen käyttömaksujen kattamiseen

- Avustusta ei myönnetä ulkopuolisten tilojen leirimaksuihin, kilpailutapahtumiin tai kiinteiden toimitilojen (esim. toimisto tai kerhotila) vuokriin.

- Avustuksen suuruus riippuu hakijoiden määrästä. Suurempi avustusten hakijamäärä pienentää jaettavan avustuksen määrää.

- Kohdeavustus myönnetään takautuvasti kuluneen vuoden kuluihin

6. Kohdeavustus urheilulajien ulkomailla järjestettäviin virallisiin Euroopanmestaruuskilpailuihin ja maailmanmestaruuskilpailuihin osallistumiseen tai lajin ulkomailla järjestettäviin maajoukkueleireihin osallistumiseen

- Kohdeavustus on tarkoitettu urheilijoille kansainvälisten arvokisamatkojen tukemiseen tai maajoukkueleirille osallistumiseen

- Urheilijan tulee olla kirjoilla Äänekoskella ja edustaa äänekoskelaista seuraa

- Avustusta voi hakea joko seura tai urheilija yksityishenkilönä

Maksatus ja tiliselvitys

 • Kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman
 • Kohdeavustus maksetaan toiminnan jälkeen hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän tulo- ja menolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden (kuitit ja laskut) perusteella
 • Yli 1000 euron avustuksesta voidaan hakijan pyynnöstä maksaa ennakkona enintään 50 %. Ennakkomaksun edellytys on, että avustuksen saaja on hakemuksen yhteydessä toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista.
 • Maksatuspyyntö on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla: liikunta.hallinto@aanekoski.fi
 • Kohdeavustuksesta on tehtävä aina tiliselvitys, johon on liitettävä myönnetyn euromääräisen avustuksen verran tositteita (kuitteja ja laskuja)
 • Tiliselvitys on tehtävä sähköisellä lomakkeella kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta, kuitenkin viimeistään 30.11. mennessä. Jos toiminta, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, tiliselvityksen aikataulusta ilmoitetaan avustuspäätöksessä erikseen.

Hyväksyttävät kustannukset

Liikunnan kilpailutapahtumat ja liikunnan yleistapahtumat: 

 • Tuomarien ja toimitsijoiden palkkiot
 • Matka- ja majoituskustannukset
 • Markkinointikustannukset
 • Paino- ja valmistuskustannukset
 • Materiaalikustannukset
 • Laitteiden vuokrakustannukset
 • Lupamaksut
 • Tilapäiset tilojen vuokrakustannukset (ei kaupungin omistamien tai hallinnoimien tilojen)

Liikunnan ulkomaan kilpailu- ja leirimatkat:

 • Matka- ja majoituskustannukset
 • Osallistumismaksut

Kurssi- ja leiriavustusten, nuorten urheiluohjauksen ja liikuntatilojen vuokramenot:

 • Avustuskategorioiden yhteydessä määritellyt kustannukset

Avustukset