Henttalanmäen asemakaava

Kaavan laatimiseen on ryhdytty Metsä Fibre Oy:n aloitteesta ja . Kaavan tavoitteena on osayleiskaavassa osoitetun maankäyttöratkaisun toteuttaminen ja osoittaa alueelle pääasiassa teollisuustoiminnalle varattua aluetta. Asemakaavalla varaudutaan metsäteollisuuden tulevaisuudessa tapahtuviin investointeihin ja mahdollistetaan toiminnan laajentuminen alueella.Lisäksi tavoitteena on suunnitella alueelle toimivat liikenneratkaisut. 

Kaavatyössä otetaan huomioon alueen luontoarvot. Kaavan laadinnan aluksi alueelle on tehty luontoselvitys, jossa kartoitetaan liito-oravien, viitasammakoiden ja lepakoiden esiintyminen alueella.

Kaava-alueella ja sen lähiympäristössä on tiedossa oleva 1800-luvun kellarikeskittymä, jonka luokitus on muu kulttuuriperintökohde. 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä 22.6.2021 järjestettiin kaavaa koskeva yleisötilaisuus. Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2021 § 138. Kaavan hyväksymisestä on tehty valitus hallinto-oikeuteen ja valituksen käsittely on kesken. Kaupunginhallitus 6.6.2022 § 164 on määrännyt Henttalanmäen asemakaavan tulemaan osittain ennen lainvoimaisuutta lukuun ottamatta aluetta, jota valitus voi koskea. 

Kaupunginhallituksen 6.6.2022 § 164 määräämä voimaan tuleva osa Henttalanmäen asemakaavaa (kh:n päätöksen täytäntöönpano odottaa tietoa päätöksestä hallinto-oikeudelta)

Kaupunginvaltuuston 7.12.2021 § 138 hyväksymä aineisto


Kaavan vaiheet

Muokattu 22.6.2022