Mämmen osayleiskaava II

Vireille tulevan kaavahankkeen tavoitteena on tarkastella koko Mämmen yleiskaavoitettua aluetta kokonaisuutena päivittäen tarkastelujen pohjalta alueen maankäyttöä erityisesti rakentamisen alueiden osalta. Mämmen alueen päivittämistä valtatien kehittämisen näkökulmasta Kevätlahdentien-Liimattalantie välillä tehtiin vuonna 2021 voimaan tulleessa kaavassa Mämmen osayleiskaavan muutos VT4:n ympäristössä.

Suunnittelualueen maanomistajien omia maankäytöllisiä tavoitteita tiedusteltiin kirjeitse keväällä 2022. Vastauksia kyselyyn saapui kevään ja kesän 2022 aikana 42 kappaletta. Vastauksia on koottu loppuvuodesta 2022 ja vastauksien käsittely luonnoksen valmistelua varten jatkuu vuoden 2023 aikana. 

Kaavan valmistelun pohjalle on tarpeen laatia alueelle uusi luontoselvitys. Luontoselvityksen hankinta kilpailutettiin talven 2022-2023 aikana. Luontoselvitykseen vaadittavat maastotyöt on tarkoitus tehdä kevään-kesän 2023 aikana. Luontoselvityksen valmisteluaikataulun mukaan raportti tuloksista valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Kaavaluonnos on tavoitteena asettaa nähtäville vuoden 2024 aikana. 

Kaavan vaiheet

Kaupunginhallituksen päätös 7.3.2022 §60 kaavan käynnistämisestä ja vireille saattamisesta
Vireilletulo 13.4.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo 13.4.2022 - 13.5.2022
Luonnosvaiheen aineiston valmistelu 2022 ->

Vireilletuloaineisto, nähtävillä 13.4.2022 - 13.5.2022


Kyselylomake suunnittelualueen maanomistajille


Lähtöaineistoa

Valmisteluvaiheen selvityksiä

 Alueella voimassa olevat osayleiskaavat

Osayleiskaavojen karttayhdistelmä

Vireillä olevat kaavat