Elämän kestävä Äänekoski -hankkeen tavoitteena on saada ilmastotyö pysyväksi osaksi Äänekosken kaupungin kaikkea toimintaa

Ympäristöministeriö on myöntänyt rahoituksen Elämän kestävä Äänekoski − Reilun kiertotalouden vaikutukset hiilijalanjälkeen -hankkeelle. Hankkeen rahoitus on 97 883 euroa, josta ympäristöministeriön rahoitusosuus on 70% ja Äänekosken kaupungin omarahoitus 30%. Hankkeen kohderyhmänä on koko kaupunki ja sen kesto on 1.9.2022-31.12.2023.
Ilmakuva, metsäistä maisemaa ja silta.

Elämän kestävä Äänekoski -hankkeen tavoitteena on integroida ilmasto- ja kiertotaloustyö pysyväksi osaksi kaupungin toimintaa ja sitouttaa johto, toimialat ja päättäjät ilmasto- kiertotaloustavoitteisiin. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on osoittaa, että oikein kohdennetulla ilmastotyöllä voidaan luoda pysyviä kustannussäästöjä.

Elämän kestävä Äänekoski − Reilun kiertotalouden vaikutukset hiilijalanjälkeen

Hankkeella on onnistuessaan merkittävät vaikutukset kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Äänekoskella suurimmat päästöt syntyvät liikkumisesta ja kiinteistöistä, joiden päästöjen vähentämistä tullaan edistämään hankkeen avulla.

– Hankkeessa tullaan jalkauttamaan Äänekosken kaupungilla valmisteilla olevaa ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa. Äänekosken kaupunki on sitoutunut ilmastotyöhön HINKU-verkostossa ja tavoitteena onkin kehittää organisaation sisäistä ilmasto- ja kiertotaloustyötä vahvistamalla Hinku-työryhmän toimintaa sekä palkkaamalla kaupungille ilmastokoordinaattori, kuvailee Äänekosken kaupungin ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen.

Kestävää liikkumista ja vahvaa yhteistyötä

Hankkeen ykköstavoitteena on edistää kestävää liikkumista. Kävelylle ja pyöräilylle laaditaankin kehittämissuunnitelma, joka sisältää myös selvityksen Äänekosken kevyen liikenteen väylien kehittämistarpeista.

– Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma edesauttaa MAL-kuntaa saamaan valtion avustusta kevyen liikenteen verkoston kehittämiseen, Ahonen kertoo.

Hankkeessa tullaan kaupunkistrategian mukaisesti osallistamaan asukkaita ja työntekijöiden, asukkaiden ja alueen yritysten kestävän liikkumisen tarpeista tehdään myös kyselytutkimus. Lisäksi hankkeessa pyritään edistämään päästöttömien kulkuneuvojen käyttöä.

Toisena päätavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ilmastotavoitteissa. Äänekosken kaupungin henkilöstöä aktivoidaan käyttämään palkattavan ilmastokoordinaattorin asiantuntija-apua, olemassa olevaa ekotukihenkilöverkostoa vahvistetaan, asukkaita ja yrityksiä kannustetaan kestäviin valintoihin ja jatketaan hyvää yhteistyötä ympäryskuntien kanssa.

Myös kaupungin johtoa ja päättäjiä halutaan sitouttaa entistä enemmän ilmastotyöhön mukaan. Esimerkiksi laadittavasta kehittämissuunnitelmasta päättäjät saavat selkeän kuvan kävelyn ja pyöräilyn nykytilanteesta, sen kehittämistarpeista sekä paremmat valmiudet kestävän liikkumisen edistämiseen päätöksenteossa ja myös talousarviota laadittaessa.

Luonteva jatko Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeelle 

Kolmevuotinen Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen aikana ilmastotyötä on jo integroitu Äänekosken kaupunkiorganisaation toimintaan. Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke päättyy 31.7.2022 ja uusi hanke on jatkoa jo aloitetulle työlle.

Molempien hankkeiden tavoitteena on saada ilmastotyö pysyväksi osaksi Äänekosken kaupungin kaikkea toimintaa.

Elämän kestävä Äänekoski -hankkeen ilmastokoordinaattorin rekrytointi aloitetaan heinäkuussa 2022.

Ympäristöministeriö myönsi Äänekosken hankkeen lisäksi avustusta 19 muulle hankkeelle, jotka jotka edistävät ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa. Avustusta jaetaan yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa kehityshankkeille, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen.

Lisätietoja:

Äänekosken kaupungin ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi

Ympäristöministeriön tiedote 8.6.2022 

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma 2018-2023

Muokattu 31.1.2023